Vervroegd hypotheek aflossen? Eerst advies vragen!

In het verleden hebben veel huiseigenaren een zogenaamde “aflossingsvrije hypotheek” afgesloten. Banken stimuleren op dit moment deze eigenaren te starten met vrijwillige aflossingen. Verstandig? Misschien. Vraag eerst een goed advies, voordat u start met vrijwillige aflossingen.

Aflossingsvrije hypotheek
Tot 2013 was het mogelijk om een aflossingsvrije hypotheek af te sluiten. Dit is een hypotheekvorm waarbij, gedurende de looptijd van de lening, geen aflossing plaatsvindt en de hoogte van de hypotheekschuld gelijk blijft. De aflossing bij dit type hypotheken moet op het eind van de looptijd in één keer plaatsvinden. Sinds 2013 kunnen alleen aflossingsvrije hypotheken die vóór 2013 zijn afgesloten met behoud van de fiscale voordelen worden verlengd of worden overgesloten bij een andere bank. U kunt een dergelijke hypotheek na 2013 nog wel voor het eerst afsluiten, maar dan mag u de hypotheekrente niet meer van uw belastbaar inkomen aftrekken.

Wel of niet vervroegd aflossen?
Banken zijn een omvangrijke voorlichtingscampagne gestart gericht op consumenten met een aflossingsvrije hypotheek. Het belangrijkste doel hiervan is te bevorderen dat deze consumenten beseffen dat zij op het eind van de leningsperiode de lening geheel moeten aflossen. Daarnaast hopen banken meer consumenten te stimuleren te starten met het vervroegd aflossen van hun lening.

Als onafhankelijk financieel adviseur zijn wij positief over de doelstelling van deze campagne, maar ook zijn wij van mening dat consumenten zich eerst goed moeten laten adviseren voordat zij overgaan tot het vrijwillig doen van aflossingen.

Veiligstellen huidige lage rente
Historisch gezien is de rente voor hypothecaire geldleningen op dit moment erg laag. Er zijn veel indicatoren die het waarschijnlijk maken dat de rente in de komende tijd gaat stijgen.

Een vaste, lage rente voor het restant van de looptijd van uw hypotheek kan belangrijk zijn om de woonlasten in de toekomst te kunnen blijven dragen.

U kunt op dit moment kiezen om de rente 20 of zelfs 30 jaar tegen de huidige lage rentestand vast te zetten. Veruit de meeste mensen die nu een hypotheek afsluiten kiezen voor een lange rentevastperiode. Van de mensen die een hypotheek met een Nationale Hypotheek Garantie afsluiten kiest ruim 92% voor een rentevastperiode van 10 jaar of langer en ruim 60% voor 20 jaar of langer.

Indien uw huidige rentevastperiode nog niet is afgelopen, kunt u tegen betaling van een vergoeding aan de bank deze zekerheid toch krijgen. In een aantal situaties denken wij dat relaties er beter aan doen om nu een nieuwe, lange rentevastperiode te kiezen dan om tussentijds de lening af te lossen.

Aanbrengen energiebesparende maatregelen
In de komende jaren wordt energie duurder gemaakt. Beschikt u over vrij vermogen? Dan kan het verstandiger zijn om dit geld voor een deel te gebruiken om uw woning energiezuinig te maken. Hiermee zult u de toekomstige woonlasten ook verlagen. Misschien levert u dit meer op dan nu de hypotheek vervroegd af te lossen.

Inflatie doet zijn werk
De lening die u voor de financiering van uw woning heeft afgesloten, blijft in nominale euro’s gelijk. Door inflatie daalt de koopkracht van deze geleende euro’s. Gerekend over de afgelopen tien jaar bedroeg de gemiddelde inflatie 1,5% per jaar. Door stijging van de lonen en salarissen kunnen veel consumenten deze stijgende prijzen opvangen. Mits de hypotheekrente die u moet betalen niet stijgt, zal de betaalbaarheid van de hypotheeklasten in veel gevallen in de toekomst gemakkelijker worden. Ook om die reden denken wij dat veel consumenten beter eerst aandacht kunnen besteden aan de rentevastperiode die men kiest, dan zo maar te starten met het doen van vrijwillige aflossingen.

Ons advies: vraag schriftelijk advies
Wanneer u door de onderneming waar u een aflossingsvrije hypotheek heeft afgesloten, wordt benaderd met de suggestie om te starten met een vervroegde aflossing van uw hypothecaire lening, vraag dan altijd om een schriftelijk advies. Wilt u een onafhankelijk en schriftelijk advies neem dan contact met ons op. Op basis van uw persoonlijke situatie en toekomstwensen zullen wij u adviseren wat voor u een geschikte beslissing is.

 

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

‘Pap en mam, kunnen jullie helpen?’

Bij de zoektocht naar een woning ondervinden veel jongeren hinder van het tekort aan huur- en koopwoningen. De vraag “pap en mam, kunnen jullie misschien helpen?” kan dan gesteld worden.

Huurwoningen niet beschikbaar of te duur
Huurwoningen zijn te verdelen in sociale huurwoningen en vrijesectorwoningen. Bij sociale huurwoningen is de huur relatief laag. De meeste sociale huurwoningen zijn eigendom van woningcorporaties. Deze wijzen de woningen toe op basis van onder meer urgentie en op basis van hoe lang iemand op de wachtlijst staat. Voor veel jongeren betekent deze optie vele jaren wachten. Het alternatief is de vrijesectorwoning. Maar de huren hiervan zijn wettelijk niet begrensd. Voor de weinige vrijesectorwoningen betaalt de jongere dus de hoofdprijs.

Kopen zonder rekening te houden met carrière
Een jongere die net de arbeidsmarkt betreedt, verdient in de meeste gevallen een relatief laag salaris. Van de wetgever mag de bank bij het bepalen van het maximaal te lenen bedrag geen rekening houden met mogelijk toekomstige inkomensgroei. De bank moet uitgaan van het inkomen dat de jongere dit op dat moment heeft. Zelfs wanneer het zeer waarschijnlijk is dat de jongere in de komende jaren een forse salarisstijging tegemoet ziet, mag de bank daarmee geen rekening houden. Een relatief laag salaris betekent dat er ook maar een laag bedrag geleend kan worden. Omdat de prijzen van woningen nog steeds stijgen, wordt de kans kleiner dat de jongere die net de arbeidsmarkt betreedt een eigen woning of appartement kan kopen. Laat staan een woning waarbij al wordt geanticipeerd op de toekomstige carrièreontwikkeling.

Studiefinanciering verlaagt verder maximaal te bereiken lening
Heeft de jongere ook nog eens een studieschuld, dan moet de bank hiermee rekening houden. Een studieschuld betekent dus dat er nog minder geleend kan worden!

Lenen bij ouders lost probleem niet op
Soms kunnen en willen ouders een deel van het aankoopbedrag financieren. Hierbij is dan de gedachte dat de ouders een deel van het benodigde geld lenen en de bank het andere deel. De bank moet echter bij het bepalen van het maximaal te lenen bedrag ook rekening houden met deze lening bij de ouders.

Schenken lost wel iets op
Indien de ouders een bedrag aan het kind schenken, kan dit het probleem om de financiering rond te krijgen wél oplossen. Wanneer de schenking wordt gebruikt om een deel van de woning te financieren, dan kan het inkomen van het kind hoog genoeg zijn om het restant te lenen.

De berekening van het bedrag aan “eigen vermogen” dat het kind moet hebben om toch het noodzakelijk resterende bedrag aan hypotheek te kunnen ontvangen is maatwerk. Wij kennen het beleid dat de verschillende banken en geldverstrekkers hanteren. Wij denken graag met u mee op welke manier uw kind verantwoord de aankoop van een woning kan financieren. Vaak is dat een heel gepuzzel. Maar in de praktijk vinden we regelmatig mooie oplossingen. Neem gerust contact met ons op als u hierover meer wilt weten.

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

Aflossingsvrije hypotheek verhuist vaak mee

Een aflossingsvrije hypotheek is een lening voor de financiering van de woning waarvoor met de bank is afgesproken dat, gedurende de leningsperiode, er geen aflossingen op de schuld plaatsvinden. Het terugbetalen van de lening gebeurt dan op het eind van de looptijd in één keer.

Een aantal voordelen van een aflossingsvrije hypotheek
Een aflossingsvrije hypotheek heeft een aantal voordelen. Onder meer blijft de lening gedurende de hele periode staan en wordt hierover rente betaald. Deze rente is voor een deel fiscaal aftrekbaar. In het verleden was het maximaal te behalen fiscale voordeel voor veel mensen een reden om een aflossingsvrije hypotheek af te sluiten. Een ander voordeel is dat, omdat er tussentijds geen aflossing plaats vindt en er alleen rente hoeft te worden betaald, de maandelijkse woonlasten lager zijn dan wanneer naast de rente ook maandelijks een aflossing zou plaatsvinden.

Ook nadelen
Een aflossingsvrije hypotheek heeft echter ook nadelen. Doordat er gedurende de looptijd niet wordt afgelost, moet over het volledige, geleende bedrag rente worden betaald. Wanneer het inkomen, bijvoorbeeld na pensionering, daalt dan kunnen de woonlasten te zwaar worden. Zeker wanneer door marktomstandigheden de rente ook nog eens stijgt. Ook moet in beginsel op het eind van de looptijd de lening worden afgelost. Is er onvoldoende kapitaal om de lening af te lossen, dan kan dit tot gevolg hebben dat de woning verkocht moet worden. Dit is niet nodig als op dat moment een nieuwe lening kan worden afgesloten. Maar of dit kan, hangt af van het inkomen van degene die op dat moment de hypotheek wil afsluiten.

Bij verhuizing
Woningeigenaren die zo’n aflossingsvrije hypotheek hebben nemen in 90% van de gevallen waarin zij naar een andere woning verhuizen deze hypotheek mee. In Nederland gaat het dan gemiddeld om €145.000,- geld dat aflossingsvrij blijft geleend.

Niet langer fiscaal aftrekbaar
De politiek wil het aantal aflossingsvrije hypotheken terugdringen. Daarom is al in 2013 besloten dat de rente over nieuwe aflossingsvrije hypotheken niet langer van het belastbaar inkomen in mindering mag worden gebracht. Maar iedereen die op dat moment al een aflossingsvrije hypotheek had, bleef dit fiscale voordeel houden. Ook wanneer de aflossingsvrije hypotheek wordt gebruikt voor de financiering van een nieuwe woning.

Laat u niet verrassen!
Op dit moment zijn er circa 1 miljoen aflossingsvrije hypotheken. In totaal gaat het om circa 340 miljard euro. In de meeste gevallen geeft dat geen reden tot zorg. Bijvoorbeeld omdat de woningeigenaar niet tussentijds de lening aflost maar wel maandelijks, bijvoorbeeld via een levensverzekering geld spaart, om de lening op het eind van de looptijd af te lossen. Of omdat de waarde van de woning inmiddels veel hoger is dan de lening. Maar ook is er geen probleem wanneer het toekomstig inkomen, dus ook na pensionering, voldoende is om de hypotheeklasten, ook zonder hypotheekrenteaftrek te kunnen blijven betalen.

Naar schatting zijn er 100.000 eigenaren die, wanneer zij niet tijdig maatregelen nemen, in de toekomst wél in de financiële problemen komen. Wie dat exact zijn, is echter niet precies bekend.

Het is dan ook raadzaam om wanneer u een aflossingsvrije hypotheek heeft samen met ons te onderzoeken of het verstandig is om maatregelen te nemen. Indien dit het geval is, dan is het zeker niet zo dat alleen vrijwillige tussentijdse aflossing van een gedeelte van de schuld de enige optie is. Andere oplossingen kunnen in uw situatie veel verstandiger zijn.

Ons advies, als u een aflossingsvrije hypotheek heeft, is daarom: neem alleen beslissingen nadat u zich goed heeft laten voorlichten en gebruik momenten als bijvoorbeeld verhuizing om u ook op dit punt goed te laten adviseren. Wij zijn u ook op dit gebied graag van dienst.

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

Recht op ontslag?

Recht op ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid is een belangrijk onderwerp dat speelt bij partners die samen een woning hebben gekocht en gaan scheiden.

Samen een woning kopen
De wetgever staat niet toe dat u een hypotheek afsluit waarbij de kosten van rente en aflossing hoger zijn dan u kunt dragen. Banken zijn dus onder meer verplicht onderzoek te doen naar uw inkomen en vermogen alvorens zij u een hypothecaire geldlening mogen verstrekken.

Een alleenstaande zal dan vaak tot de ontdekking komen dat alleen zijn inkomen onvoldoende is voor een lening die de aankoop van een woning volledig financiert.

Heeft de koper van een woning echter een partner, dan mag de bank bij het bepalen van de maximale lening rekening houden met het inkomen van deze partner. Door beide inkomens op te tellen mag de bank dan vaak wél een bedrag lenen dat voldoende is om de woning te kunnen aanschaffen.

Hoofdelijk aansprakelijk
Wanneer twee partners samen een hypotheek afsluiten, zijn zij in het algemeen beiden hoofdelijk aansprakelijk. Wat houdt dit in? Stel dat er twee partners zijn en de lening bedraagt €100.000,-, dan betekent “hoofdelijke aansprakelijkheid” dat de bank naar keuze elk van de partners voor de volle €100.000,- kan aanspreken. De partner die zijn €50.000,- aan de bank terugbetaalt, kan dan dus niet de bank vertellen die andere €50.000,- bij de andere partner zien te halen. De bank kan in dit voorbeeld elk van beide partners aanspreken voor €100.000,-. De partner die meer betaalt dan zijn aandeel in de schuld aan de bank, moet dan maar zien het teveel betaalde van de andere partner terug te krijgen.

Ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid
Bij het verbreken van de relatie is het niet ongebruikelijk dat een van de partners in de woning blijft wonen en de andere partner de woning verlaat. Het is dan ook gebruikelijk dat de partner die in de woning achterblijft vanaf dat moment de volledige lasten van de hypotheek voor zijn of haar rekening neemt. Maar ook in die situatie blijft de vertrokken partner in beginsel volledig aansprakelijk voor het terugbetalen van het volledig geleende bedrag. In dit voorbeeld kan dit betekenen dat als na jaren het pand door brand verloren gaat en de achterblijvende partner verzuimd heeft een brandverzekering af te sluiten en over onvoldoende vermogen beschikt, de bank van de jaren daarvoor vertrokken partner kan eisen dat deze de volledige hypothecaire lening terugbetaalt.

Voor de vertrokken partner is dit geen aantrekkelijke positie. Bij verbreking van de relatie zal de vertrekkende partner daarom aan de bank “ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid” kunnen vragen. De bank zal hiermee in het algemeen alleen akkoord gaan indien het inkomen van de achterblijvende partner voldoende is om de kosten van rente en aflossing alleen te dragen. Oók zal deze ex-partner moeten instemmen met dit ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid. Vaak wordt dit dan ook in het echtscheidingsconvenant opgenomen.

Vraag vroegtijdig advies
Het is dus niet zo dat de partner die de woning verlaat automatisch ook niet meer verantwoordelijk is voor de hypotheekschuld. Zeker in het geval dat de vermogensposities van beide partners sterk verschillen, bijvoorbeeld door een verkregen erfenis, kan deze aansprakelijkheid vele jaren na beëindiging van de relatie nog heel vervelende consequenties hebben. Wij adviseren daarom in dit soort situaties vooral tijdig advies in te winnen.

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

Boeterente bij hypotheken: hoe zit dit?

U leent tijdelijk van iemand geld en spreekt af dat u op een bepaald moment de lening zult terugbetalen. U heeft daarna een financiële meevaller, waardoor u de lening eerder kunt terugbetalen dan u verwachtte. U denkt dat degene van wie u het geld geleend heeft hier blij mee zal zijn. Maar wat blijkt? U moet een boete betalen! Dat klinkt vreemd. Maar bij hypotheken is dat gebruikelijk. In dit artikel leggen wij u dit uit.

Bank leent zelf
Wanneer u een woning wilt kopen, zult u hiervoor waarschijnlijk een lening moeten afsluiten bij een bank. Het geld dat hij aan u leent, leent de bank zelf ook. De bank heeft immers geen geldpers in de kelder staan. De winst van de bank wordt behaald, doordat de bank aan u een iets hogere rente rekent dan hij zelf betaalt aan degene die het geld aan hem uitleent. In de ideale situatie probeert de bank een evenwicht aan te brengen in de afspraken die de bank maakt met de mensen die geld lenen van de bank en mensen die geld lenen aan de bank. Maakt u een afspraak met de bank om tegen een bepaald rentepercentage voor 10 jaar geld te lenen, dan zal de bank proberen iemand te vinden die voor deze periode het geld aan de bank wil lenen.

Bij rentedaling ontstaat verlies voor de bank
Stel, u leent van de bank €100.000,- voor een periode van tien jaar tegen een rente van 5%. De bank spreekt met een van haar spaarders af dat deze €100.000,- voor een periode van 10 jaar bij de bank zal stallen tegen een rente van 4%. Zolang alle partijen de afspraak van tien jaar nakomen is er niets aan de hand.

Maar na vijf jaar kan de rente voor dit soort leningen sterk zijn gedaald naar bijvoorbeeld 2,5%. U kunt dan besluiten een nieuwe lening af te sluiten om met het geld dat u leent de oude lening af te lossen. U heeft dan een rentevoordeel van 2,5%, maar de bank heeft een verlies. Immers de bank moet nog 5 jaar aan de spaarder een rente van 4% betalen , terwijl hij het geld dat hij van u terugontvangt nog maar tegen 2,5% kan uitlenen.

Dit voorbeeld is sterk vereenvoudigd. Maar in de kern geeft het wel aan waar het om gaat wanneer we spreken over boeterente.

U mag zonder aanvullende kosten jaarlijks een bepaald bedrag aflossen
In vrijwel elke hypotheekovereenkomst is opgenomen dat u jaarlijks een bepaald percentage van de hoofdsom zonder boete mag aflossen. Meestal bedraagt dit percentage 10%. Dit recht geldt per jaar. Wanneer u in jaar 1, 2 en 3 niet aflost, mag u dus niet in het vierde jaar 40% boetevrij aflossen.

Berekening van de hoogte van de boete
De bank mag de werkelijke schade die hij lijdt als gevolg van het feit dat u eerder dan afgesproken de lening aflost, op u verhalen. Dit wordt “boeterente” genoemd. De berekening van de hoogte van deze boeterente is ingewikkeld. Krijgt u hiermee te maken dan adviseren wij u de opgelegde boeterente door ons of een andere deskundige goed te laten controleren.

Opgebouwde waarde telt niet mee
Stel, u heeft een levensverzekering waarmee u vermogen opbouwt om de hypotheeklening af te lossen. Ga in dit voorbeeld ervan uit dat deze verzekering op het moment dat u wilt aflossen een waarde heeft van €50.000,-. U wilt uw hypotheek van €70.000,- vervroegd aflossen. Wordt de boeterente dan over €70.000,- of over €20.000,- berekend? Banken gaan dan in de praktijk uit van €70.000,-. Dit is immers het bedrag dat ze eerder dan was afgesproken terugkrijgen. (In dit voorbeeld is afgezien van de mogelijkheid om jaarlijks boetevrij een bedrag af te lossen).

Wat als de rente stijgt?
In de voorbeelden hierboven hebben we telkens gesproken over een dalende marktrente. Maar wat nu als de rente is gestegen? Bijvoorbeeld in ons voorbeeld van hierboven naar 7,5%? Als u op dat moment aflost is er voor de bank geen verlies. Immers de bank kan het ontvangen geld direct weer uitlenen tegen een hoger rentepercentage dan u betaalde. Dat is dus winst voor de bank.

De mogelijkheid is dat hypotheekrentes in de komende tijd gaan stijgen. Indien dit het geval is, zullen de situaties waarin boeterente moet worden betaald minder vaak voorkomen.

Gaat u door verkoop van de woning de hypotheek vervroegd aflossen, bijvoorbeeld omdat u de oude hypotheek niet kunt meeverhuizen voor de financiering van de nieuwe woning, dan is ons advies om altijd goed in kaart te brengen of en zo ja hoe groot de boeterente zal zijn. Het kan hierbij gaan om zeer aanzienlijke bedragen van vele duizenden euro’s. Zoals aangegeven, wijst de praktijk uit dat het verstandig is de berekeningen van de bank goed te controleren. Ons kantoor is u hierbij uiteraard graag van dienst!

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

Optie: Van dure regio naar goedkope regio verhuizen

Verhuizen

 

 

 

 

 

Niet in alle delen van Nederland is er woningschaarste. Een voorbeeld uit de praktijk.

Zuster Corina
Corina is 53 en werkt in de verpleging. Samen met haar partner heeft zij een woning in een grote stad. Haar partner is 60 en verricht geen betaalde arbeid meer. De kinderen zijn zelfstandig en het huis uit. Corina en haar partner beschikken over een eigen woning met inmiddels een forse overwaarde. De woning heeft echter achterstallig onderhoud. Liquiditeiten om de woning te verbeteren zijn er niet. Het afsluiten van een aanvullende hypotheek is, gelet op het inkomen van Corina, niet mogelijk. Wat nu? Blijven zitten in de woning die steeds minder bevalt of is er een andere optie?

Mooi Groningen
Corina en haar partner waren enige tijd geleden op vakantie in het mooie Groningen. Wat zij zagen waren mooie huizen die naar hun beleving niet al te hoog geprijsd waren. Om een lang verhaal kort te maken. Corina en haar partner hebben hun woning te koop gezet en waren deze, ondanks het achterstallig onderhoud heel snel kwijt voor een fraaie prijs. Na aflossing van de hypotheek bleef er nog een riant bedrag over. Vervolgens hebben zij in Groningen een woning gekocht met meer eigen grond dan ze voorheen hadden en in een veel betere, bouwkundige staat. En dat voor een bedrag fors lager dan de opbrengst uit de verkoop van hun vorige woning. Een deel van dit overschot hebben ze gebruikt voor de financiering van de nieuwe woning en een deel hebben ze op een spaarrekening gezet. In heel Nederland is er in de zorgsector een schreeuwend gebrek aan medewerkers. Corine had dan ook direct een nieuwe baan.

● Een woning zonder achterstallig onderhoud;
● Meer eigen grond;
● Een lagere hypotheek en dus lagere maandlasten;
● Een aardig spaarbedrag om “leuke” dingen mee te doen.

Bovenstaande is natuurlijk niet voor iedereen mogelijk. Bijvoorbeeld in verband met de werkkring of de scholen van de kinderen. Zijn deze belemmeringen er niet, dan is deze ervaring van Corina en haar partner misschien iets om ook eens over te denken.

Wilt u dat wij eens meedenken over de mogelijkheden die u heeft om tot verbetering van uw woonsituatie te komen? Wanneer u ons belt voor een afspraak nemen wij graag de tijd voor u om een aantal mogelijkheden te verkennen.

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

De Nationale Hypotheek Garantie: vangnet maar geen hangmat

NHG

 

 

 

 

 

De Nationale Hypotheek Garantie is een initiatief van het Waarborgfonds Eigen Woningen en bestaat sinds 1993. Het is een voortzetting van de daarvoor bestaande “gemeentegarantie”. Het doel van deze garantie is het bevorderen van het eigenwoningbezit.

Primair zekerheid voor de geldverstrekker
De Nationale Hypotheekgarantie is primair bedoeld om de geldverstrekker, de bank, meer zekerheid te bieden dat de lening die zij aan consumenten verstrekt ook bij calamiteiten aan de zijde van de consument, wordt terugbetaald. Omdat de bank deze extra zekerheid krijgt, is de bank bereid een korting te verlenen op de hypotheekrente. Daar profiteert de consument van. Formeel is de Nationale Hypotheek Garantie een borgstelling die het Waarborgfonds geeft aan de bank.

Verschillende calamiteiten
Door verschillende oorzaken kan iemand die een hypotheek afsluit in een situatie komen waarin hij de lening niet meer kan betalen. Denk aan de situatie dat iemand zijn baan verliest, arbeidsongeschikt raakt, de relatie met de partner eindigt of dat de partner komt te overlijden. Deze calamiteiten kunnen leiden tot het wegvallen van inkomsten waardoor de hypotheek niet langer betaald kan worden.

Helpen betalingsproblemen op te lossen
De Nationale Hypotheek Garantie zal in dergelijke situaties helpen met het vinden van een oplossing. Bijvoorbeeld door met de bank af te spreken dat de betalingsverplichting tijdelijk wordt opgeschort. Maar is er geen oplossing mogelijk dan zal de woning moeten worden verkocht en uit de opbrengst hiervan zal dan de hypotheekschuld worden afgelost.

Het kan voorkomen dat de opbrengst uit de verkoop van de woning lager is dan het restant van de hypotheekschuld, Bij een Nationale Hypotheek Garantie zal het Waarborgfonds dan de bank het verschil betalen. De bank krijgt op die manier het totaal geleende bedrag terug.

Maar dat wil niet zeggen dat daarmee ook de consument van de schuld af is.

Buiten eigen schuld
Stel dat iemand wordt ontslagen omdat hij bij zijn werkgever heeft gestolen. Of iemand is in financiële problemen gekomen omdat hij is gaan gokken of een te dure auto heeft gekocht. In dit soort situaties zal het Waarborgfonds de bank wel schadeloos stellen, maar het uitbetaalde bedrag vervolgens op de (voormalig) huiseigenaar verhalen. Alleen in het geval iemand buiten zijn schuld in de financiële problemen is gekomen, kan het Waarborgfonds besluiten om de restschuld kwijt te schelden.

Ook wanneer u beschikt over een Nationale Hypotheek Garantie, heeft u er dus een groot belang bij om te zorgen dat u aan uw betalingsverplichtingen blijft voldoen.

Wilt u meer informatie over de voordelen van een Nationale Hypotheek Garantie? Vraag het ons. Wij vertellen u hierover graag meer. Ook bij een lening voor het verbouwen van uw woning of het treffen van maatregelen die uw woning “energieneutraal” maken, kunt u vaak een Nationale Hypotheek Garantie aanvragen.

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

Hypotheek vervroegd aflossen? Verder kijken dan alleen de hypotheek

Aflossen

 

 

 

 

 

Veel mensen besluiten vrijwillig om een deel van hun hypotheekschuld vervroegd af te lossen. Wij adviseren u om in dat geval ook te kijken naar eventuele andere verzekeringen die met deze hypotheek te maken hebben.

Hypotheekschuld vervroegd aflossen
De lage rente op spaargeld is voor veel mensen aanleiding om een deel van hun bestaande hypotheekschuld vrijwillig eerder af te lossen dan volgens de hypotheekvoorwaarden verplicht is. Of dit een goede beslissing is, hangt af van de persoonlijke omstandigheden. Het is niet verstandig om vervroegd de hypotheekschuld af te lossen met geld dat u eigenlijk later voor een ander doel wilt gebruiken. Bijvoorbeeld voor de studie van de kinderen of om een eigen bedrijfje op te zetten. Ook kan de vervroegde aflossing fiscale gevolgen hebben. Ons advies is dan ook om, voordat u tot de aflossing overgaat, altijd even advies bij ons kantoor te vragen.

Gevolgen voor de andere verzekeringen?
Op het moment dat wij weten dat u tot vervroegde aflossing overgaat, kijken wij niet alleen naar de eventuele fiscale gevolgen, maar ook naar uw verzekeringen. Vaak is er namelijk ook een overlijdensrisicoverzekering en een verzekering arbeidsongeschiktheid afgesloten.

De overlijdensrisicoverzekering is dan gesloten voor de situatie dat een van de kostwinners voortijdig komt te overlijden. Er wordt dan vaak gekozen voor een verzekerde som die verband houdt met de hoogte van de hypotheekschuld. Met de uitkering uit deze verzekering kunnen de nabestaanden de hypotheekschuld in een keer aflossen. Wordt door de vrijwillige aflossing de hypotheekschuld een stuk lager, dan kan het aantrekkelijk zijn om ook het verzekerde bedrag van de overlijdensrisicoverzekering te verlagen. Dat bespaart een beetje premie.

Een groter premiebesparing kan worden bereikt als bij de hypotheek ook een arbeidsongeschiktheidsverzekering is afgesloten. Bij deze verzekering kan men een verzekerd bedrag kiezen dat, op het moment dat een van de kostwinners arbeidsongeschikt wordt, maandelijks een uitkering geeft waarmee de hypotheeklasten kunnen worden betaald.

Worden de maandelijks te betalen hypotheeklasten lager door de vervroegde aflossing, dan kan dit aanleiding zijn om ook het verzekerde bedrag van de arbeidsongeschiktheidsverzekering te verlagen. Dat kan dan een een interessante besparing op de premie tot gevolg hebben.

Vervroegd aflossen? Wij nemen graag even de tijd voor u
Heeft u interesse om uw hypotheekschuld voor een deel eerder af te lossen dan nodig? Neem dan contact met ons op. Wij nemen graag de tijd om met u de verschillende aandachtspunten door te nemen.

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

Verstandig besluit: Duurzaam maken van uw woning

Duurzaam

 

 

 

 

 

Het duurzaam maken van uw woning is een verstandig besluit. De maatregelen komen de waarde van uw woning ten goede en u bespaart kosten die in de komende jaren steeds hoger zullen worden. Maar net zo belangrijk: het is goed voor het milieu. De vraag waar veel van onze relaties mee kampen is: waar te beginnen.

Mate van vrijblijvendheid wordt minder
De overheid heeft stevige plannen om verdere schade aan het klimaat te beperken. Op allerlei gebieden worden maatregelen afgekondigd die moeten leiden tot meer duurzaamheid. Bijvoorbeeld in de voorschriften die gelden bij het bouwen van een nieuwe woning. Maar ook activiteiten die het klimaat schaden worden steeds vaker verboden of worden zwaar belast met fiscale heffingen. Het investeren in het duurzaam maken van de eigen woning is dan ook verstandig.

Geldverstrekkers en NHG werken mee
Een woning in één keer optimaal duurzaam maken kan aanzienlijke kosten met zich meebrengen. Bij veel geldverstrekkers is het inmiddels mogelijk om hiervoor een aanvullende hypothecaire lening af te sluiten. Ook kan vaak over deze specifieke lening een Nationale Hypotheek Garantie worden verkregen.

Aan wat voor soort maatregelen kunt u denken?
Er zijn veel verschillende maatregelen die u kunt nemen om de duurzaamheid van uw woning te verhogen. Denk bijvoorbeeld aan:
• Gebruik van ’keurmerkhout’;
• Ventilatiesystemen met warmteterugwinning;
• Zonneboilers;
• Extra isolatie in spouwmuren en glasoppervlakten;
• Gebruik van warmtepompen waardoor u profiteert van aardwarmte;
• Aanbrengen van ledverlichting;
• Installatie van een hemelwaterinstallatie waarmee regen wordt opgevangen en kan worden gebruikt om de wc te kunnen doorspoelen.
Veel van deze maatregelen vergroten ook nog eens het wooncomfort.

Benut de momenten waarop toch aanpassingen aan uw woning plaatsvinden.
De kosten voor het duurzaam maken van uw woning zijn het laagst wanneer u deze laat uitvoeren op het moment dat er toch andere aanpassingen in uw woning plaatsvinden. Ons advies is dan ook om, wanneer u besluit uw woning aan de buitenkant te laten schilderen of uw badkamer te vernieuwen, op dat moment ook te kijken welke aanpassingen kunnen plaatsvinden om uw woning te verduurzamen. Over een aantal jaren zult u dan tegen relatief beperkte kosten toch een aantal belangrijke aanpassingen kunnen doorvoeren.

Hoe te financieren?
Het duurzaam maken van uw woning kost geld. Geld dat u met een aantal jaren terugverdient. Maar toch. Het moet wel eerst betaald worden. Daarbij heeft u een aantal keuzes. Bijvoorbeeld:
• U kunt uw spaargeld gebruiken. De rente over spaargeld is zeer laag. In veel gevallen zult u een hoger rendement behalen wanneer u dit geld investeert in het duurzaam maken van uw woning. Nadeel is echter dat uw spaargeld dan ‘opgesloten’ zit in uw woning. U kunt dit geld natuurlijk onverwacht voor iets anders nodig hebben.
• Er zijn ook verschillende subsidies. Vaak gaat het om een beperkte vergoeding van de kosten die u maakt.
• Samenwerken met de buurt. Veel besparing behaalt u met maatregelen die u samen met uw buren of met een hele wijk uitvoert.
• Daarnaast kunt u ook een aanvulling op uw hypotheek nemen. De rente die u over een hypotheek betaalt is over het algemeen een stuk lager dan over een consumptief krediet.

Wij nodigen u graag uit voor een gesprek
Gaat u een woning kopen, bouwen of verbouwen? Wij nodigen u graag uit voor een gesprek. Samen met u gaan wij dan na hoe u dit het best kunt financieren en onderzoeken we welke voordelen u op de langere termijn kunt behalen door direct te investeren in duurzaamheid.

 

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

Advies: Kijk hoe u bij het BKR geregistreerd staat

BKR

 

 

 

 

 

Ruim 10 miljoen Nederlanders staan geregistreerd bij Stichting Bureau Kredietregistratie, BKR. Sinds kort kunt u kosteloos opvragen of en zo ja hoe u in dit systeem bent opgenomen.

Stichting BKR
De stichting Bureau Kredietregistratie bestaat al meer dan vijftig jaar. Doel van de stichting is een bijdrage te leveren om te voorkomen dat mensen meer krediet afsluiten dan ze financieel kunnen dragen. In Nederland kampen meer dan 1 miljoen mensen met problematische schulden. Financiële schulden leiden vaak tot psychische, gezins-, en sociale problemen. Om overkreditering te voorkomen is de stichting Bureau Kredietregistratie opgericht. Alle partijen die consumentenkrediet verstrekken zijn verplicht dit te melden bij het BKR. Op deze manier is op één centrale plaats bekend of iemand wel of geen krediet heeft.

Geldverstrekkers zijn verplicht het BKR te raadplegen
Door het BKR wordt het Centraal Krediet Informatiesysteem bijgehouden. Meer dan 10 miljoen Nederlanders staan in dit systeem geregistreerd. Het gaat niet alleen om bijvoorbeeld hypothecaire en consumptieve leningen maar ook om kredieten bij creditcardmaatschappijen, postorderbedrijven en sinds vorig jaar ook telefoonkredieten. Zo’n krediet bij een telefoon kan ontstaan op het moment dat u een abonnement sluit met een “gratis” telefoon. Natuurlijk is die telefoon niet gratis, maar u betaalt hiervoor via een maandelijkse bijdrage.

Wanneer u een geldlening wilt aangaan, zijn geldverstrekkers verplicht het Centraal Krediet Informatiesysteem te raadplegen. Op deze manier ziet de geldverstrekker welke andere leningen u heeft lopen. De geldverstrekker heeft de juridische plicht om zelf een afweging te maken of de aangevraagde lening, gelet op de eventuele andere lopende kredieten, nog verantwoord is.

Ook betalingsgedrag
De geldverstrekkers die het Centraal Krediet Informatiesysteem raadplegen, zien ook of de consument die in het verleden een krediet heeft afgesloten, correct aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. En precies daar gaat het in de praktijk nogal eens mis. Een consument kan bijvoorbeeld een geschil hebben met de leverancier en daarom (tijdelijk) de betalingen staken. Of er worden door de kredietgever foute gegevens ingevoerd. Het resultaat kan zijn dat u onterecht een “negatieve” registratie krijgt. Met als gevolg dat nieuwe kredietverstrekkers besluiten om u geen krediet te verstrekken. Vooral wanneer u een woning wilt kopen, kan zo’n negatieve registratie funest zijn als u een hypotheek wilt afsluiten. Helemaal vervelend is dit als de registratie onjuist is of gaat over een futiliteit uit het verleden. Regelmatig worden er rechtszaken gevoerd waarbij consumenten eisen dat de opname in het Centraal Krediet Informatiesysteem wordt aangepast.

Gratis inzage
Op 25 mei jl. is de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden. Op grond van deze Verordening heeft u het recht om zonder kosten inzage te krijgen in hoe u in het Centraal Krediet Informatiesysteem geregistreerd staat.

U kunt hiervoor een formulier downloaden via de site van de Stichting. Als u het formulier per post naar de Stichting stuurt, krijgt u binnen 28 dagen een overzicht van de over u geregistreerde gegevens. U vindt dit formulier hier:

https://www.bkr.nl/globalassets/documenten/bkr-aanvraagformulier-recht-op-inzage.pdf

Overweegt u een krediet af te sluiten? Dan is ons advies om tijdig op te vragen hoe u bij het BKR staat geregistreerd. Ziet u fouten, dan kost het altijd de nodige tijd om deze fouten recht gezet te krijgen. Door tijdig inzage te vragen voorkomt u onnodige vertragingen bij het aanvragen van een krediet.

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld