Nationale Hypotheek Garantie per 1 januari 2019

NHG

 

 

 

 

 

Met ingang van 1 januari 2019 wordt de grens waarvoor een Nationale Hypotheek Garantie kan worden aangevraagd, verhoogd.

Wat is de Nationale Hypotheek Garantie?
De Nationale Hypotheek Garantie, NHG, is een initiatief van de overheid. In de kern houdt deze regeling in dat – wanneer u door bepaalde oorzaken niet langer de hypotheeklasten kunt betalen en de bank hierdoor schade leidt – de NHG deze schade vergoedt aan de bank.

Indien de oorzaak van het niet langer kunnen voldoen van de hypotheeklasten u niet verweten kan worden en u goed meewerkt aan het beperken van de schade, dan zal NHG de door haar aan de bank betaalde schadevergoeding niet op u verhalen.

Het is dus niet zo dat u in het kader van de NHG een bepaald bedrag “in handen” krijgt. In het geval de financiële lasten van de woning ook in de toekomst voor uw situatie te hoog zijn, bijvoorbeeld als gevolg van een scheiding, dan kan nog steeds de situatie zo zijn dat de woning ontruimd moet worden en deze vervolgens wordt verkocht.

Bij NHG korting op de rente
Omdat de bank minder risico loopt dat zij door calamiteiten een deel van het uitgeleende bedrag niet terugkrijgt, geven alle banken een korting op de rente die zij over de hypotheeklening rekenen. Er zijn ook banken die alleen maar een hypotheek verstrekken als er een NHG garantie aanwezig is.

De korting die u op de hypotheekrente ontvangt omdat u beschikt over een NHG, is gerekend over de looptijd van de hypotheek veel meer dan de kosten die u moet maken om een NHG te ontvangen. Komt u in aanmerking voor een NHG, dan is het vrijwel altijd verstandig om hiervan gebruik te maken.

Grenzen NHG gaan omhoog
Op dit moment kan een NHG worden verkregen voor leningen tot maximaal €265.000. Met ingang van 1 januari 2019 wordt deze grens verhoogd naar €290.000. Voor woningen waarbij geïnvesteerd wordt in energiebesparende voorzieningen gaat de grens zelfs nog wat verder omhoog. Hiervoor kan volgend jaar maximaal €307.400 worden geleend.

Effect op koopprijzen
Een mogelijk nadelig effect van deze aangekondigde verhoging van de NHG grens is dat voor woningen in het prijssegment van €265.0000 – €290.000 het aantal potentiele kopers zal toenemen en dat daarvan een verdere stijging van de prijzen het gevolg kan zijn.

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

Dit jaar nog boetevrij aflossen? Start ruim voor 1 december!

 

Aflossen

 

 

 

 

 

Bij vrijwel elke hypothecaire lening is het mogelijk om jaarlijks zonder boete een deel van de lening af te lossen. Wilt u dit jaar nog van deze mogelijkheid gebruik maken, zorg dan dat dit ruim voor 1 december a.s. is geregeld.

Lening vervroegd aflossen
Een hypotheek wordt vaak voor een lange periode aangegaan. Bijvoorbeeld voor 20 of 30 jaar. In het algemeen is het de bedoeling dat op het eind van deze periode de lening is of wordt afgelost. In vrijwel alle hypotheekovereenkomsten staat een bepaling die de consument het recht geeft om jaarlijks een (extra) bedrag af te lossen zonder dat de consument hierover een boete hoeft te betalen. In veel gevallen mag maximaal 10% van de hypotheeksom jaarlijks zonder boete (extra) worden afgelost. Sommige geldverstrekkers kennen zelfs de mogelijkheid om zonder boete jaarlijks 20% af te lossen.

Waarom een boete?
Wanneer u bij een bank geld wilt lenen voor een hypotheek, maakt u hierbij een afspraak over de rente die u over deze lening gaat betalen. U kunt bijvoorbeeld besluiten de rente voor de komende 20 jaar vast te zetten. Dit geeft u de zekerheid dat u gedurende deze 20 jaar niet wordt geconfronteerd met een hogere hypotheekrente. De bank zelf leent dit geld ook weer. Omdat de bank de zekerheid heeft dat u de afgesproken rente gedurende 20 jaar gaat betalen, kan de bank met de partij van wie zij het geld leent ook afspreken dat zij over deze hele periode een bepaalde rente zal ontvangen. Het verschil in de hoogte van de rente die de bank met u afspreekt en de rente die de bank betaalt, is het rendement van de bank.

Als bijvoorbeeld na 10 jaar de rente in de markt is gedaald, kan het voor u aantrekkelijk zijn om uw lening vervroegd af te lossen door een nieuwe lening aan te gaan. De nieuwe lening kent dan een (veel) lagere rente. Met het geleende geld lost u dan de hypotheek met de hoge rente af. Voor u is dit een voordeel. Maar voor de bank een nadeel, want de bank moet gewoon over de volle looptijd de rente blijven betalen die is afgesproken met de partij van wie de bank het geld heeft geleend. In plaats van de 20 jaar waarop de bank rekende, krijgt de bank van u maar 10 jaar de hoge rente. Dat is dus een verlies voor de bank!

In dit voorbeeld is afgesproken dat er een bepaald rentepercentage voor 20 jaar zal gelden. Het is uw wens om deze afspraak te wijziging. De bank hoeft hieraan alleen mee te werken indien u de werkelijke schade die de bank hierdoor oploopt, vergoedt.

Zonder boete toch aflossen
In de hypotheekvoorwaarden zijn vaak meerdere situaties genoemd waarbij de lening toch in een keer zonder boete mag worden afgelost. Bijvoorbeeld bij verkoop van de woning.
Daarnaast bepalen vrijwel alle hypotheekvoorwaarden dat de consument zonder boete jaarlijks een bepaald percentage van de hoofdsom mag aflossen. In de meeste gevallen is dit 10% van de hoofdsom.

Altijd advies vragen
Door een erfenis, verkoop van goederen of besparingen kan er een situatie ontstaan waarbij u extra financiële middelen heeft om vervroegd een deel van uw hypotheek af te lossen. Ons advies is om, voordat u hiertoe overgaat, altijd ons advies te vragen. Vervroegde aflossing heeft namelijk allerlei fiscale consequenties. Wellicht kunnen er met (een deel van) de liquiditeiten andere vormen van vermogensopbouw plaatsvinden die een beter rendement geven dan de vervroegde aflossing van de hypotheek. Bijvoorbeeld ten behoeve van uw pensioen.

Toch aflossen? Let dan goed op de termijnen
Veel geldverstrekkers stellen bepaalde eisen aan de wijze waarop vrijwillige aflossing kan plaatsvinden. Vaak moet deze vooraf worden aangekondigd en wordt de verlaging pas enkele weken later doorgevoerd. Wilt u om fiscale redenen een vervroegde aflossing doen, waarbij de hypotheek op 31 december 2018 is aangepast aan de door u gedane aflossing, dan zult u dit vaak al in november met de geldverstrekker moeten regelen. Per geldverstrekker verschilt de regeling die bij vervroegde aflossing gevolgd moet worden. Ons kantoor kent de regelingen van de verschillende geldverstrekkers. Wilt u dit jaar nog gebruik maken van uw recht om een deel van uw hypothecaire geldlening vervroegd af te lossen? Neem dan tijdig contact met ons op. Wij zullen u hierover dan graag adviseren.

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

Typisch Philemon

IMG_2281b

 

 

 

 

‘Mijn functie binnen Tinke Assurantiën is relatiebeheerder MKB Schadeverzekeringen. Dit houdt in dat ik de verzekeringen van zakelijke relaties beheer, bestaande en nieuwe klanten adviseer over verzekeringen en hen help met de risicoafweging om wel of niet voor een verzekering te kiezen. Ik ben gespecialiseerd in maritieme verzekeringen.’

Waarom heb je voor Tinke Assurantiën gekozen?
‘Ik ben een jaar werkzaam bij Tinke Assurantiën, daarvoor heb ik acht jaar mijn eigen assurantiekantoor gehad. Ik vind het werken in een groot team met specialisten geweldig.  Ik kan moeilijke risico’s met mijn collega’s bespreken en wanneer het nodig is, kunnen we zaken van elkaar overnemen. Zo krijgen onze relaties de aandacht die men nodig heeft.’

Wat is typisch Philemon?
‘Ik ben druk bezig met de laatste voorbereidingen voor de Brasil Brave Challenge. Dit is een mountainbike expeditie in de bergen van Rio de Janeiro, Brazilië. Het is een uitdaging voor mezelf en het is ook om geld op te halen voor het goede doel, namelijk voor de opvang van kinderen uit de sloppenwijken van Brazilië, die verwaarloosd zijn en in diepe armoede leven. Door sport en educatie in de opvang te bieden gaan ze een beter leven tegemoet.
Op 28 september vertrek ik met vijf andere mountainbikers om vijf dagen te fietsen door de provincie Minas Gerais. Daar bezoeken we ook een van de tehuizen. Het is bijzonder om te zien waar ik sinds februari zo hard voor aan het trainen en fondsenwerven ben.’

Mocht je Philemon willen steunen bij zijn actie, ga dan naar: https://www.bbchallenge.nl/index.php/philemon-van-der-bom/

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

Woonwensen 56-plussers veranderen

Woonwensen

 

 

 

 

 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS, heeft berekend dat in 2014 26% van de bevolking in Nederland 65 jaar of ouder zal zijn. Financiële instellingen nemen steeds meer initiatieven om te komen met voorwaarden voor de financiering van de woning die beter passen bij de levenssituatie van ouderen.

Wensen veranderen
Steeds meer 56-plussers (inderdaad 56 en niet 65) met een eigen woning willen verhuizen. Vaak wensen zij een kleinere woning. Bijvoorbeeld omdat de woning door het volwassen worden van de kinderen te groot is geworden of het onderhoud van de woning en de tuin te zwaar wordt. Voor de woningmarkt is het belangrijk dat deze doorstroming ook gerealiseerd wordt, zodat voor jonge gezinnen de beschikbaarheid van ruimere woningen toeneemt.

Kleiner wonen
Voor de aankoop van de nieuwe, kleinere woning, moet vaak weer een hypotheek worden afgesloten. Tot voor kort waren veel banken terughoudend in het verstrekken van een nieuwe hypotheek aan mensen die binnen afzienbare termijn het arbeidsproces gaan verlaten. Steeds meer banken veranderen op dit moment hun beleid. Ze kijken niet meer naar het inkomen in de toekomst, maar naar de vraag of de woonlasten in de toekomst betaald kunnen worden. Zeker bij het verkopen van een grote woning en het terugkopen van een kleinere woning zal dit in de praktijk voor deze ouderen geen probleem zijn gelet op de “winst” die zij met de verkoop van de oude woning hebben behaald.

Woning aanpassen
Andere ouderen hebben de wens in hun bestaande woning te blijven en deze bouwkundig aan te passen. Bijvoorbeeld door aanpassing van de badkamer of het realiseren van een slaap- en leefruimte op de begane grond. Vaak brengen deze aanpassingen kosten met zich mee. Ook hier is te zien dat banken steeds meer faciliteiten bieden om deze kosten te financieren vanuit aanpassing van de bestaande hypotheeklening. Daardoor krijgen deze woningbezitters meer financiële armslag, zodat zij die aanpassingen kunnen doen en zij langer op een fijne manier zelfstandig kunnen blijven wonen.

Overwaarde gebruiken voor schenking
Heeft de eigen woning een (forse) overwaarde, dan kan deze overwaarde tegenwoordig ook steeds gemakkelijker voor een deel liquide worden gemaakt door verhoging van de bestaande hypotheek of door het afsluiten van een nieuwe hypotheek. Het geld dat daarmee vrijkomt, kan dan naar eigen inzicht worden gebruikt. Wij zien in onze adviespraktijk steeds vaker dat ouders een deel van de overwaarde van de woning gebruiken om bij leven dit te schenken aan (klein-)kinderen om hen daarmee te helpen bij hun studie of aankoop van hun eigen woning.

Heeft u wensen rondom de financiering van uw woning? Bespreek deze met ons.
Wat wij u met dit artikel vooral hopen mee te geven, is de informatie dat wensen die nog maar kort geleden bij vrijwel alle banken niet uitvoerbaar waren, dat nu wel zijn. Wij verwachten dat deze ontwikkeling zich in de komende tijd zal doorzetten.

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

Meeste gemeenten kennen interessante starterslening

Starters

 

 

 

 

 

Nederland telt 380 gemeenten. Maar liefst 234 daarvan ondersteunen mensen die voor het eerst een woning gaan kopen met een zogenaamde starterslening.

Starterslening
Een starterslening biedt starters op de koopwoningmarkt de mogelijkheid om op een verantwoorde manier een stukje extra financiering te krijgen. Iemand die een woning wil kopen, zal in de meeste gevallen daarvoor een hypotheek moeten afsluiten. De Bank toetst daarbij het bedrag dat iemand wil lenen aan diens inkomen. De bank doet dat, omdat men natuurlijk zeker wil weten dat degene die de lening aangaat, de hieraan verbonden lasten en aflossing ook kan betalen. Vooral jonge starters lopen op dit moment vaak tegen de situatie aan, dat de koopprijs van de woning nog te hoog is, gelet op hun huidige inkomen. Ook al verwachten zij dat dit inkomen in de komende jaren zal stijgen.

De starterslening kan het verschil overbruggen tussen de koopprijs van de woning plus bijkomende kosten en het bedrag dat de bank maximaal wil uitlenen.

De starterslening kent een looptijd van maximaal 30 jaar. Feitelijk heeft iemand met een starterslening twee hypotheken: de grote hypotheek bij de bank en een kleine hypotheek in de vorm van een starterslening.

Het maximale bedrag dat via een starterslening geleend kan worden, ligt gemiddeld rond de €30.000. Dit verschilt per gemeente.

Oriënteer u tijdig
De starterslening is een mooie steun in de rug voor met name jongeren. Maar de regeling is nogal complex. Daarnaast kan de definitieve beslissing of iemand wel of niet in aanmerking komt voor een starterslening een aantal weken duren. Dit is lastig, wanneer voor de woning die de koper op het oog heeft, geen of een korte periode wordt gegeven om de overeenkomst te ontbinden, wanneer geen financiering kan worden verkregen. In dat geval bestaat het risico dat kopers in de problemen komen als blijkt dat zij tegen de verwachting in niet in aanmerking komen voor een starterslening.

Het is daarom verstandig om in een zo vroeg mogelijk stadium met onze deskundigen om de tafel te gaan zitten. Wij kunnen dan direct een zo goed mogelijke inschatting maken wat waarschijnlijk wel en niet haalbaar is voor wat betreft de hypotheek. Ook kunnen wij samen met u onderzoeken of in plaats van een starterslening een gedeeltelijke lening binnen familieverband een optie kan zijn.

Bij hypotheken zijn er vele wegen die naar de woning van uw wensen leiden. Hoe eerder u met ons om tafel gaat zitten, hoe beter u de verschillende mogelijkheden kunt afwegen en de voor u meest passende keuze kunt maken. Interesse? Neem contact met ons op. Wij helpen u graag!

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

WOZ-waarde voor het derde jaar op rij gestegen

WOZ

 

 

 

 

 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs nieuwe cijfers bekend gemaakt. De verhoging van de huizenprijs kan voor u als huiseigenaar nadelen, maar ook voordelen hebben.

Stijging woningwaarde
Al drie jaar op rij stijgt de gemiddelde waarde van woningen in Nederland. Op 1 januari 2018 bedroeg de gemiddelde WOZ-waarde 230 duizend euro per woning. Waar over heel Nederland gemeten de waardestijging 6,5 procent bedraagt, was dat in Amsterdam maar liefst ruim 17 procent. In Zeeland daarentegen bedroeg de stijging “slechts” ruim 2 procent.

De WOZ-waarde volgt de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen met ongeveer een jaar vertraging. Deze vertraging komt doordat de woningen op 1 januari worden getaxeerd naar de waarde van 1 januari van het voorgaande jaar. Feitelijk geven de WOZ-waardes waarmee nu wordt gerekend, de stand van zaken per 1 januari 2017 weer. Ook in 2017 zijn de waardes van woningen gestegen. Voor 2018 wordt met een verdere stijging van gemiddeld 8 procent gerekend. Dit betekent dat er rekening mee moet worden gehouden dat de WOZ-waardes per 1 januari 2019 en 1 januari 2020 een verdere stijging laten zien.

WOZ-waarde grondslag verschillende belastingen
Veel belastingen zijn gebaseerd op de WOZ-waarde. Dat geldt bijvoorbeeld voor het bepalen van de hoogte van het eigenwoningforfait ten behoeve van de inkomstenbelasting en de onroerendzaakbelasting. Maar ook voor de aanslag van de waterschapsbelasting. Ook in het kader van de erfbelasting kan de WOZ-waarde een belangrijke rol spelen. In het algemeen geldt dat een hoger WOZ-waarde betekent dat ook de aanslagen van de daarop gebaseerde belastingen omhoog gaan.

WOZ-waarde openbaar
De WOZ-waarde van alle woningen is tegenwoordig openbaar. Hoewel veel mensen dit in het kader van de privacy niet op prijs stellen, kan iedereen op www.WOZwaardeloket.nl direct en gratis zien wat de actuele WOZ-waarde van een woning is. Dat kan uw eigen woning zijn, maar ook de woning van uw buurman.

Wanneer u via het WOZ-waardeloket zou zien dat vergelijkbare woningen in uw directe omgeving een lagere WOZ-waarde hebben dan uw woning, dan kunt u overwegen bezwaar te maken tegen de voor uw woning opgelegde WOZ-waarde.

Hogere WOZ-waarde: Lagere hypotheekrente?
Bij veel hypotheken heeft de hoogte van de hypotheekrente die de bank aan u in rekening brengt een relatie met de waarde van de woning. De hoogste rente wordt dan gerekend voor die woningen waarbij de hoogte van het geleende bedrag gelijk of hoger is dan de waarde van de woning. Andersom geldt dan ook: is de lening lager dan de waarde van de woning, dan vindt vaak een korting op de hypotheekrente plaats.

Door de voortdurende stijging van de waarde van woningen komt het tegenwoordig veel voor dat bij het aangaan van de lening de verhouding tussen de hoogte van de lening en de waarde van de woning volstrekt anders was dan op dit moment.

De stijging van de waarde van de woningen in de afgelopen jaren betekent dat u mogelijk in aanmerking komt voor een korting op de rente van de hypotheek. Bij veel geldverstrekkers moet dit uitdrukkelijk worden aangevraagd en wordt deze verlaging niet automatisch doorgevoerd.

Stelt u het op prijs als wij onderzoeken of u uw woonlasten kunt verlagen, bijvoorbeeld als gevolg van de gestegen WOZ-waarde van uw woning, dan doen wij dat uiteraard graag. Wanneer u ons dit laat weten, gaan wij snel voor u aan de slag!

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

Nieuw studiejaar: Wees bewust van gevolgen studieschuld

Student

 

 

 

 

 

We weten maar al te goed dat een studie geld kost. Gelukkig kent Nederland een soepele regeling, waarmee de student zijn studie kan financieren. Maar aan die schuld zit een keerzijde.

Ruime studiefinaciering
Nederland kent een ruime studiefinanciering. Op relatief eenvoudige wijze kan de financiering worden aangevraagd. Maar welk deel van de financiering nu een gift is en welk deel een lening, die echt moet worden terugbetaald, is al een stuk lastiger te herkennen. Tussentijds kan de student op eenvoudige wijze het bedrag, dat maandelijks ter beschikking komt, verhogen. Dat alles maakt het lenen van geld voor de studie (te) gemakkelijk. Met als gevolg dat op het eind van de studie veel studenten eindigen met een schuld van meerdere tienduizenden euro’s. Onder het motto dat over de lening geen of een heel lage rente moet worden betaald, zien de meeste jongeren dit niet echt als een probleem. Zeker niet wanneer men denkt na de studie betaalde arbeid te gaan verrichten.

Koopwoning
Het terugbetalen van de studieschuld zal in de praktijk meestal niet het probleem zijn. Ook daarin is de regeling op veel plaatsen erg soepel. Maar de studieschuld kan wel een extra handicap zijn bij het kopen van een woning.

Op dit moment is de woningmarkt op veel plaatsen in Nederland overspannen. Er is meer vraag naar woningen dan aanbod. Dat geldt extra voor woningen die geschikt zijn voor starters op de woningmarkt. Het gevolg daarvan is dat de prijzen van juist dit type woning sterk zijn gestegen.

Voor de aankoop van deze woningen zullen deze jongeren in de meeste gevallen een hypotheek moeten afsluiten. Aan het begin van het arbeidszame leven zullen zij wellicht niet direct een vaste arbeidsovereenkomst krijgen. Ook zal het salaris zich nog op aanvangsniveau bevinden. Bij het beoordelen van de vraag of de aangevraagde lening verantwoord is, kijken banken scherp naar deze factoren. Een laag aanvangssalaris betekent dan automatisch dat in beginsel ook maar een beperkt bedrag geleend kan worden. Vaak zal blijken dat de bereidheid tot financieren zich in het schemergebied van “net wel” of “net niet” bevindt.

Geen BKR Notering
Geldverstrekkers kijken bij het bepalen van de hoogte van de hypotheek ook naar aanwezige leningen. Hiervoor raadpleegt men het Bureau Krediet Registratie, BKR. Hierin worden alle leningen van alle Nederlanders geregistreerd. Alle? Bijna alle! Want studiefinancieringen worden niet door het BKR geregistreerd. Het is natuurlijk de bedoeling dat, wanneer de bank daarnaar vraagt, de betrokkene naar waarheid aangeeft of er nog een studieschuld bestaat of niet. Is dit het geval, dan verlaagt dit aanzienlijk het bedrag dat de bank bereid is aan hypotheek te verstrekken.

Advies: wees bewust van gevolgen studieschuld
Ons advies is dus om als ouder en student bewust te zijn van de gevolgen die een studieschuld kan hebben voor de financiering van een woning in de toekomst.

In het geval (groot)ouders de mogelijkheid en bereidheid hebben om financieel bij te dragen aan de kosten van de studie van het (klein)kind, dan zijn er allerlei fiscale regeling beschikbaar, die zowel voor de schenker als ontvanger fiscaal gunstig uitwerken. Hierdoor kunnen de nadelige gevolgen van een studiefinanciering worden voorkomen. Wilt u hier meer over weten? Onze adviseurs nemen de verschillende mogelijkheden graag met u door.

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

Voorkom pech onderweg op vakantie!

Het is het schrikbeeld voor iedere automobilist: een klapband. U verkeert op dat moment in een gevaarlijke situatie, zowel voor uzelf als voor uw medeweggebruikers. Hoe voorkomt u een klapband ? En hoe is de schade door een klapband verzekerd?

Volgens onderzoek uit 2013 van bandenspecialist VACO, rijdt 41% van de automobilisten met tenminste één band die beschadigd of versleten is. Bij 9% komt daardoor zelfs de verkeersveiligheid in gevaar. En volgens de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) wordt ongeveer 1 procent van de ongevallen veroorzaakt door slechte banden. Een van de risico’s van beschadigde banden is dat ze gemakkelijker klappen.

Hoe voorkomt u een klapband?

  1. Controleer regelmatig of uw banden de juiste spanning hebben. Te lage bandenspanning vervormt de band dusdanig dat de lucht erin erg warm wordt, uitzet en een uitweg zoekt. Gevolg: klapband.
  2. Vervang oude banden op tijd. Uw banden slijten waardoor ze niet langer de wettelijke minimale profieldiepte hebben. Ook hebben veel banden droogtescheurtjes, veroorzaakt door zonlicht en ouderdom. Een oude band heeft dus zwakke plekken en kan gemakkelijk klappen bij zware belasting. Als vuistregel geldt dat u uw banden eens in de 5 à 6 jaar vervangt.
  3. Laat uw autoband controleren na een incident, bijvoorbeeld als u een stoeprand heeft geraakt of als u met slippende banden heeft geremd. Het karkas van de band kan dan beschadigd worden en dit verhoogt de kans op een klapband.

Goed opletten!

Meneer Ramaker, klant bij Tinke Assurantiën, is in juni met zijn gezin op vakantie gegaan met de auto en caravan. Vooraf controleert hij alle banden op spanning en slijtage. Onderweg controleert hij bij iedere tankbeurt zijn banden op warmte en spanning, want zo’n caravan trekken over de Franse en Spaanse snelwegen is toch intensief voor auto en band.
Een dag na aankomst in Spanje zag zijn dochter iets tussen de groeven van de autoband zitten. Zij zijn direct naar de dichtstbijzijnde garage gereden om de zelftappende schroef uit de band te laten verwijderen en de band te laten plakken.

9a39348d-e1dc-4b8b-93ab-96655646fd6d 07339702-e8c5-4db8-a982-d6054dbc9387

Het is dus ontzettend belangrijk om de banden van zowel de auto als een eventuele aanhanger of caravan te controleren. Zeker omdat de snelwegen in het buitenland minder vaak en niet zo goed worden schoongemaakt als in Nederland.
Als meneer Ramaker de band niet had gecontroleerd, had hij waarschijnlijk een klapband of een lege band gehad.

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

Ondernemers en senioren weer welkom voor hypotheek

Veel ondernemers hebben in de afgelopen jaren gemerkt dat het voor hen lastig was een hypothecair krediet af te sluiten. Dit had verschillende oorzaken. Banken die geld uitlenen willen natuurlijk zekerheid dat deze lening op enig moment wordt terugbetaald. In de afgelopen jaren hebben we ook in Nederland een forse economische crises doorgemaakt. De inkomsten van veel ondernemers stonden onder druk omdat de omzet daalde. Tevens daalden de prijzen van woningen sterk. Die combinatie leidde ertoe dat veel geldverstrekkers zeer terughoudend werden met het verstrekken van leningen aan ondernemers.

Bestendig inkomen
In het kader van de vraag of een hypothecaire lening aan een ondernemer wel of niet verantwoord is, kijken vrijwel alle geldverstrekkers naar, wat men noemt, het “bestendig inkomen” van de ondernemer. Dat wil zeggen het inkomen over twee of drie jaar. Is dit inkomen in die periode redelijk stabiel, dan neemt de geldverstrekker aan dat in de jaren daarna dit inkomen ook wel behaald zal worden. Zijn er sterke schommelingen en worden heel goede jaren met een hoog inkomen afgewisseld met jaren waarin het inkomen heel laag is, dan zullen de meeste geldverstrekkers extra onderzoek gaan doen of de lening verantwoord is. Zeker wanneer het risico bestaat dat het bedrag dat geleend wordt, hoger is dan de marktwaarde van de woning op het moment dat er betalingsproblemen ontstaan.

Senioren
Eenzelfde soort verhaal geldt voor senioren. Veel geldverstrekkers waren terughoudend om senioren een nieuwe hypotheek te verstrekken. Zelfs in de situatie dat de “oude” grote woning met winst werd verkocht en deze winst voor een deel werd gebruikt om de “nieuwe”, kleinere woning te financieren. Veel senioren hadden in de afgelopen jaren moeite om nog een nieuwe hypotheek af te sluiten.

Markt is veranderd
Inmiddels is de markt veranderd. Veel geldverstrekkers zijn op dit moment weer bereid ondernemers een hypotheek te verstrekken, ook wanneer de ondernemer nog niet zo heel lang ondernemer is. Geldverstrekkers zijn nu meer dan in het verleden bereid naar het toekomstperspectief van de ondernemer te kijken dan alleen naar het inkomen uit het verleden.

Dit geldt ook voor de senioren. Grote banken zijn meer en meer bereid ook senioren een nieuwe hypotheek te verstrekken indien de waarde van de woning hoger is dan de gevraagde geldlening en het (pensioen-) inkomen voldoende is om de hypotheeklasten te dragen.

Wilt u weten of u in uw situatie in aanmerking komt voor een hypotheek? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij kunnen u snel een eerste indicatie geven wat haalbaar is.

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

Bank mag vooruitbetalen hypotheekrente weigeren

Een bank hoeft niet akkoord te gaan met het verzoek van een consument om de hypotheekrente vooruit te betalen, aldus in hoger beroep het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

Sturen van belastingdruk
Veel mensen die rente over hun hypotheek betalen mogen deze in mindering brengen op hun belastbaar inkomen. Daardoor hoeven zij minder belasting te betalen, dan dat zij zonder deze aftrek zouden moeten betalen.

Een consument kan in een bepaald jaar extra hoge inkomsten hebben. Bijvoorbeeld bij een zelfstandige die een lucratieve opdracht heeft kunnen afronden. Op dat moment kan de situatie ontstaan dat over het “extra” inkomen een hoger belastingpercentage moet worden betaald dan de ondernemer in een normaal jaar hoeft te doen. Op zo’n moment kan het voor de belastingplichtige aantrekkelijk zijn om zijn belastbaar inkomen proberen te verlagen.

Een van de manieren waarop dit kan, is de hypotheekrente die verschuldigd is in 2019 al in het jaar 2018 te betalen en deze vervolgens ook op het belastbaar inkomen over 2018 in mindering te brengen.

De fiscus gaat hiermee akkoord. Maar hoe zit het met de geldverstrekker?

De Commissie van Beroep van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) kreeg onlangs deze vraag voorgelegd. In deze zaak ging het om iemand die de hypotheekrente die hij verschuldigd zou zijn over de eerste zes maanden in 2017 in december 2016 wilde betalen. De bank weigerde hieraan mee te werken.

KiFiD: Geldverstrekker mag weigeren
De bank stelde dat het administratief verwerken van rente die vooruitbetaald wordt voor haar zeer bewerkelijk is en daarmee foutgevoelig. Om dit goed te administreren moet de bank aanzienlijke kosten maken, terwijl weinig consumenten hiervan gebruik maken.

Omdat tussen partijen in de hypotheekovereenkomst was overeengekomen dat de financieringslasten per maand automatisch worden afgeschreven van de betaalrekening, mag de bank van KifiD een verzoek van de consument de verschuldigde gelden voor zes maanden in één keer te betalen weigeren.

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld