Kopen om te wonen of te verhuren?

Landelijke en plaatselijke politici reageren kritisch op de signalen dat regelmatig woningen worden gekocht met het doel deze te verhuren. Deze kritische reacties zijn vaak een voorteken dat beperkende voorwaarden kunnen worden verwacht.

Aantal betaalbare koopwoningen beperkt
De prijzen van woningen zijn in de afgelopen jaren sterk gestegen. Vooral voor starters op de woningmarkt heeft dit tot gevolg dat het aanbod van woningen dat binnen hun financieel bereik ligt relatief beperkt is. Dit heeft tot gevolg dat jongeren weer langer bij hun ouders blijven wonen of gedwongen zijn tegen hoge kosten te huren.

Het al geringe aanbod van beschikbare koopwoningen is in de afgelopen jaren verder beperkt doordat steeds meer particulieren besloten om een “extra” woning te kopen. Niet om daar zelf in te gaan wonen, maar om te verhuren. Dit vanuit de gedachte dat geld op de spaarrekening weinig of geen rente oplevert en dat de opbrengst uit verhuur van de woning ogenschijnlijke een hoog rendement oplevert. Zeker wanneer de waarde van de gekochte woning ook nog eens in de loop der jaren stijgt.

Onderzoek: Sterke stijging kopen om te verhuren
Vorige maand heeft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur een rapport uitgebracht waarin de ontwikkeling van het kopen van woningen om deze vervolgens te verhuren wordt beschreven.

In vergelijking met 2009 is het aantal woningen dat wordt gekocht om deze vervolgens te verhuren significant gestegen. Deze ontwikkeling doet zich niet alleen voor in de grote steden maar ook in regio’s als Noordoost Groningen en Parkstad Limburg. Inmiddels wordt landelijk 5% van de woningen aangekocht met het doel deze te verhuren. Dit percentage verschilt sterk per steden en wijken. In een aantal grote steden en studentensteden ligt dit percentage boven de 10 procent. In bepaalde wijken is de situatie zelfs zo dat een op de vijf verkochte woningen naar een particuliere verhuurder gaat.

Weerstand stijgt
“Een woning is bedoeld om in te wonen en niet als winstobject” aldus de Amsterdamse woonwethouder Laurens Ivens. Deze reactie illustreert goed de scepsis die binnen de politiek groeit over de ontwikkeling waarbij woningen worden opgekocht om te verhuren waardoor het aantal beschikbare koopwoningen voor de startersmarkt kleiner wordt.

In reactie hierop worden maatregelen bedacht zoals een verbod om de woning te verhuren via platforms als Airbnb, Booking.com of Expedia. Ook wordt op steeds meer plaatsen gesproken over anti-speculatiebedingen.

Laat u goed voorlichten
Aan de bekende “borreltafel” lijkt de aankoop van een woning een investering zonder een echt risico. De werkelijkheid is anders. Wij noemen een paar aandachtspunten:
• Huurders hebben in Nederland een grote mate van bescherming;
• Een pand is in verhuurde staat aanzienlijk minder waard dan een pand in onverhuurde staat. U kunt in het algemeen de huur niet ontbinden om op enig moment het pand weer in onverhuurde staat te verkopen;
• De verhuurder dient het pand te onderhouden. In de praktijk kunnen de onderhoudskosten aanzienlijk zijn, zeker bij problemen aan bijvoorbeeld de fundering. Op dit moment lopen circa 1 miljoen woningen in Nederland serieuze risico’s op schade aan de fundering;
• Het geld dat u heeft geïnvesteerd in de woning om deze te verhuren is niet snel op financieel aantrekkelijke wijze contant te maken.

Het is zeker niet zo dat het kopen van een woning om deze vervolgens te verhuren in alle gevallen moet worden afgeraden. Wel is het belangrijk, wanneer u dit overweegt, dat u zich goed laat adviseren.

Beschikt u over vermogen en wilt u uw kinderen helpen dan kan het bijvoorbeeld een interessante optie zijn om een woning te kopen en deze te verhuren aan uw kinderen, waarbij u vervolgens weer jaarlijks een bedrag belastingvrij schenkt waarmee de kinderen de huur aan u betalen. Zo zijn er verschillende mogelijkheden waarbij het kopen van een woning om te verhuren aantrekkelijk kan zijn.

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

Hoe zit het nu ook alweer met de Wet Hillen en het eigenwoningforfait?

De wijziging van de wet Hillen kan leiden tot hogere inkomstenbelasting voor hen die een hypotheek voor de eigen woning hebben. Wat houdt deze wijziging nu precies in? In dit artikel leggen wij u dit zo duidelijk mogelijk uit.

Eigenwoningforfait
Het verhaal start met het begrip ‘eigenwoningforfait’. Dit is een aparte belastingheffing op het eigenaar zijn van een eigen woning. De hoogte van de belastingheffing hangt af van de WOZ-waarde van de woning. Voor woningen met een WOZ- waarde van tussen de €75.000 en €1.080.000, is het eigenwoningforfait in 2019 0,65%.

Bij een woning met een WOZ- waarde van €300.000 is het eigenwoningforfait 0,65% en in euro’s €1.950. Dit bedrag moet u bij uw belastbaar inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting optellen. Over deze optelling bij uw inkomen moet u dan inkomstenbelasting betalen. Gesteld dat u over de top van uw inkomen 38,10% inkomstenbelasting betaalt, dan leidt de aanname dat u uit uw woning €1.950 “inkomen” heeft dus tot een belastingheffing van €742,95. Hiermee is het verhaal nog lang niet klaar.

Hypotheekrente mag u op uw belastbaar inkomen in mindering brengen. In het geval u een hypotheek afsluit voor een woning waarin u zelf gaat wonen dan mag u in de meeste gevallen de door u betaalde hypotheekrente op uw belastbaar inkomen in mindering brengen. Daardoor betaalt u dus minder inkomstenbelasting. Stel dat u op jaarbasis €9.600 aan hypotheekrente betaalt. Dan mag u dit bedrag in mindering brengen op uw belastbaar inkomen. Stel dat uw inkomen belast wordt met 38,10% dan leidt deze door u betaalde hypotheekrente tot een belastingvoordeel van €9.600 x 38,10% = €3.657,60.
Maar u heeft -zoals we hiervoor hebben gezien- ook fictieve inkomsten uit uw woning: het eigenwoningforfait.

Om de berekening compleet te maken, geldt het volgende: u heeft fictieve inkomsten van €1.950 en aftrekbare kosten van €9.600. Dit betekent dat u uiteindelijk (€9.600 – €1.950) van uw belastbaar inkomen in box 1 €7.650 mag aftrekken. Uw belastingvoordeel zou dan €2.914,65 zijn in plaats van €3.657,60. Het eigenwoningforfait leidt in dit voorbeeld dus tot €742,95 lagere belastingbesparing.
Het verhaal is nog steeds niet af! Zo erg als we u hier laten zien is het in 2019 nog niet. Dat zal pas tegen 2048 het geval zijn!

Wet Hillen
In 2005 werd de Wet Hillen in het leven geroepen. Kort gezegd komt deze wet erop neer dat het eigenwoningforfait vervalt wanneer dit hoger is dan de hypotheekrenteaftrek.

We nemen weer de situatie dat het (fictieve) inkomen uit uw woning (het eigenwoningforfait) €1.950 bedraagt. Maar, nu gaan we ervan uit dat u uw hypotheek bijna helemaal heeft afgelost. Hierdoor betaalt u nog maar €1.500 hypotheekrente. De Wet Hillen bepaalde dat wanneer het eigenwoningforfait hoger was dan de kosten die u voor de hypotheek maakte, in dat geval het eigenwoningforfait komt te vervallen. U hoefde over deze fictieve inkomsten in dit voorbeeld dus geen inkomstenbelasting te betalen! Dat gold ook voor mensen die hun hypotheek volledig hadden afgelost.

En nu maken we het echt een beetje lastig
Het Kabinet heeft besloten om de Wet Hillen met ingang van 1 januari 2019 in 30 jaar af te bouwen. De consequentie hiervan is dat huizenbezitters die nu volledig vrijgesteld zijn van het betalen van inkomstenbelasting over het eigenwoningforfait elk jaar over een groter deel eigenwoningforfait inkomstenbelasting gaan betalen. Dat gaat als volgt:
• In 2019 betaalt u over 1/30 deel van het eigenwoningforfait toch inkomstenbelasting;
• In 2020 betaalt u over 2/30 deel, in 2021 over 3/30 deel et cetera.
• In 2048 is de Wet Hillen helemaal afgeschaft en betaalt u dus inkomstenbelasting over het volledige bedrag van het eigenwoningforfait.
• Wat betekent dit nu in 2019 wanneer we de berekeningen hiervoor aanhouden?
• Uw totale in 2019 te betalen hypotheekrente bedraagt weer €9.600
• Het eigenwoningforfait bedraagt weer €1.950
• U moet nu 1/30 deel van dit eigenwoningforfait bij uw inkomen optellen (1/30 deel van €1.950 = €65).
• U moet dus €65 optellen bij uw inkomen en u mag €9.600 aan hypotheekrente aftrekken.

Per saldo betekent dit dat u als gevolg van de afbouw van de Wet Hillen In 2019 €24,77 méér inkomstenbelasting betaalt in vergelijking met de situatie dat de Wet Hillen onaangepast in stand was gelaten. Let op: dit is dus alleen maar relevant voor huiseigenaren die hun hele hypotheek of voor een groot deel al hebben afgelost.
In de eerste jaren zal de extra inkomstenbelasting beperkt zijn. Maar, over 30 jaar zal het volledige eigenwoningforfait bij het belastbaar inkomen opgeteld moeten worden. Ook al betaalt u geen of heel weinig hypotheekrente.

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

Ontwikkelingen bij hypotheken voor ouderen en huurders

Ontwikkeling 1: Hypotheek voor ouderen die overwaarde hebben op hun woning

Er zijn veel ouderen die een eigen woning bezitten. Vaak hebben ouderen hun woning in het verleden gekocht voor een veel lagere prijs dan de woning nu waard is. Dikwijls is de lening al voor een groot deel afgelost. De actuele waarde van de woning kan dan veel hoger zijn dan de restschuld van de hypotheek.

Deze ouderen bezitten via de waarde van hun woning een (aanzienlijk) vermogen. Het komt echter vaak voor dat deze op papier vermogende ouderen feitelijk maar weinig geld hebben dat ze echt kunnen uitgeven aan bijvoorbeeld aanpassingen aan de woning, de aanschaf ven een andere auto, een leuke vakantie te of een bijdrage aan de studie van de kleinkinderen.

Een van de grote banken is nu gekomen met een nieuwe hypotheekvorm. Kort samengevat komt deze financiering erop neer dat ouderen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt en een woning bezitten waarvan de resterende hypotheekschuld (veel) lager is dan de actuele waarde van de woning, een nieuwe lening kunnen krijgen. Dit kan een bedrag ineens zijn, bijvoorbeeld €100.000, of gedurende een aantal jaren een vaste maandelijkse uitkering. Bijvoorbeeld elke maand een uitkering van €900.

Uiteraard moet over deze lening rente worden betaald. Bij deze hypotheekvorm gebeurt dat door de rente maandelijks bij de schuld op te tellen. Degene die de lening aangaat, betaalt dus niet letterlijk rente, maar ziet de schuld maandelijks iets stijgen.

Bij deze hypotheekvorm zijn de bedragen die geleend kunnen worden zodanig dat het in theorie nooit zal gebeuren dat de totale schuld (lening + rente) hoger wordt dan de waarde van de woning. Bij deze lening blijft de woning gewoon eigendom van de oudere. Bij het overlijden van de oudere wordt de woning verkocht en is het restant van de waarde van de woning voor de erfgenamen. Mocht door bijvoorbeeld een bijzondere, economische crisis net op dat moment de waarde van de woning dramatisch zijn gedaald waardoor de totale schuld hoger is dan de waarde van de woning dan is dit het risico van de bank. De erfgenamen lopen bij deze leningsvorm dus niet het risico met een restschuld te worden geconfronteerd.

Denkt u dat u of uw ouders door het liquide maken van een deel van de overwaarde van hun woning aangenamer kunnen leven, neem dan contact met ons op. Wij zullen voor u dan een op uw specifieke situatie en wensen toegespitst overzicht opstellen van de verschillende mogelijkheden.

Ontwikkeling 2: Meer ruimte voor huurders

De wetgever heeft in de afgelopen jaren de eisen die banken moeten stellen aan iemand die in aanmerking wil komen voor een hypotheek verzwaard. De wetgever heeft dit met goede redenen gedaan, want iemand die zijn hypotheeklasten niet langer kan betalen zal uiteindelijk, al dan niet gedwongen, de woning moeten verkopen. Wanneer de opbrengst uit de verkoop van de woning lager is dan de hypotheekschuld, betekent dit dat deze mensen géén woning meer hebben maar wel een schuld van vaak vele tienduizenden euro’s.

Het is dus goed te begrijpen dat er voorschriften zijn ontwikkeld die beogen dat mensen niet méér geld kunnen lenen voor de aanschaf van hun woning dan zij daadwerkelijk kunnen dragen. Bij landelijke normen gaat het altijd om uniforme uitgangspunten die voor iedereen op dezelfde manier moeten worden toegepast.

Veel deskundigen zijn echter van oordeel dat deze normen te ver zijn doorgeschoten. De uniforme normen kunnen ertoe leiden dat mensen met een tijdelijke arbeidsovereenkomst of hoge studieschulden “op papier” de lasten van een bepaald bedrag aan hypotheek niet zouden kunnen betalen en dus geen woning kunnen kopen omdat zij de daarvoor benodigde lening niet kunnen afsluiten.

Uiteraard moeten deze mensen wel wonen. Op dit moment doet zich de vreemde situatie voor dat er veel mensen zijn die huren en daarbij maandelijks een bedrag betalen dat (fors) hoger is dan het bedrag dat ze zouden moeten te betalen indien ze een hypothecaire lening zouden kunnen afsluiten. Deze mensen krijgen vaak geen huurtoeslag en kunnen ook niet van de fiscale aftrekbaarheid van de hypotheekrente profiteren.

Elke situatie is anders. Om u een idee te geven toch een cijfervoorbeeld: iemand die maandelijks €900 huur betaalt, zou volgens de normale normen een maximale hypotheek van ruim €230.000 kunnen afsluiten.

Het kopen van een woning is in veel gevallen financieel aantrekkelijker dan het huren van een vergelijkbare woning. Daarnaast is de keuze voor type woning en de woonomgeving groter.

Een van de meer sociaal gerichte banken heeft nu aangegeven mogelijkheden te willen bieden om aan mensen die nu “duur” huren toch een hypotheek te verstrekken. Wettelijk is dit ook toegestaan mits per situatie heel goed wordt gecontroleerd of de lasten verbonden aan de lening voor de betrokkene draagbaar zijn.

Wij juichen deze ontwikkeling toe. Wilt u voor uzelf of misschien voor uw kinderen meer informatie over deze ontwikkeling, laat ons dit dan weten. Wij kijken graag met u mee of ook in uw situatie deze nieuwe ontwikkeling een mogelijkheid kan zijn om de woonlasten te verlagen.

 

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

Wat kost een uitvaart eigenlijk?

Sommige mensen hebben de mogelijkheid te kunnen sparen voor hun uitvaart. Maar wanneer dit niet lukt, kan een uitvaartverzekering gelukkig veel van de kosten voor een uitvaart ondervangen. 70 procent van de ondervraagde Nederlanders geeft dan ook aan een uitvaartverzekering te hebben. Toch denkt 38 procent dat de waarde van de uitvaartverzekering niet toereikend is.

Wensen bepalen kosten
Afhankelijk van de eigen wensen kan men zelf bepalen hoe goedkoop of duur de uitvaart wordt. Zo willen sommige Nederlanders een grote bijeenkomst, terwijl anderen kiezen voor een intiem samenzijn. Maar waar men ook voor kiest: in alle gevallen is het zaak dat men zich hier financieel op voorbereidt. Het is dan ook verstandig dat men zich bewust is van de wensen die ze hebben. Gelukkig kan dat tegenwoordig heel eenvoudig. Eventueel
met de hulp van een uitvaartverzorger. Maar er is ook een digitaal of papieren uitvaartwensenformulier beschikbaar waarmee men zelf alle onderdelen van de uitvaart kan doorlopen.

Financiering goed regelen
Wanneer de wensen voor de uitvaart bekend zijn, kan ook worden bekeken welke kosten hier tegenover staan. Pas dan kan de financiering voor de uitvaart goed worden geregeld. Steeds vaker wint men hier advies over in, omdat het fijn wordt gevonden dat het gehele plaatje wordt meegenomen. Is er bijvoorbeeld wel voldoende spaargeld? Of moet toch worden gekeken naar een alternatief? Een financieel adviseur kan daar bij helpen. Deze heeft verschillende tools tot zijn beschikking om te komen tot een goed advies. En als het eenmaal financieel geregeld is, geeft dat rust.

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

‘Een uitvaartverzekering? Die heb ik niet nodig.’

Heeft u wel eens stilgestaan bij uw uitvaartwensen en de financiën die daarmee gepaard gaan? Bijvoorbeeld over de financiële gevolgen van een overlijden en het betalen van de uitvaartkosten.
‘Een uitvaartverzekering? Die heb ik niet nodig.’ Toch is het raadzaam om verder te denken, want hoe gaat u of hoe gaan uw nabestaanden de uitvaartkosten dan betalen?

Uit onderzoek van Gfk onder ruim 50.000 Nederlanders blijkt dat 29% een uitvaartnota van € 8.000 niet binnen 30 dagen kan betalen. Nog eens 12% geeft aan het niet zelf te kunnen betalen, maar verwacht het gewenste bedrag wel binnen de betalingstermijn bijeen te kunnen krijgen (lees: lenen bij vrienden of kennissen). 14% geeft aan het wel te kunnen betalen maar met moeite. 12% weet niet of ze de nota kunnen betalen. Dat betekent dus dat 67% van alle Nederlanders problemen kunnen ervaren bij het voldoen van een uitvaartnota. Iets waar u niet over na wilt denken als u een dierbare bent kwijtgeraakt, of waar u uw dierbaren mee wilt opzadelen als u er niet meer bent.

Op de vraag wie of hoe dan de uitvaartkosten betaald worden, kunnen verschillende antwoorden volgen. Een aantal van deze antwoorden volgen hieronder met de reden waarom het toch verstandig is om toch een uitvaartverzekering af te sluiten.
“Ik heb een overlijdensrisicoverzekering.”
Tegenwoordig wordt er vaak een overlijdensrisicoverzekering afgesloten bij de aankoop van een huis. De verzekering loopt tot een bepaalde tijd (bijvoorbeeld 30 jaar lang of tot de 65ste verjaardag). Na deze periode wordt geen bedrag meer uitgekeerd als u overlijdt. En juist na deze periode is de kans groot dat iemand komt te overlijden! Ook stellen veel hypotheekverstrekkers de eis dat er een overlijdensrisicoverzekering wordt afgesloten bij een hypotheek waarbij de uitkering verpand is. Dit betekent dat de uitkering bij overlijden wordt gebruikt om de hypotheek af te lossen. De nabestaanden krijgen dan helemaal geen geld uitgekeerd voor de uitvaartkosten. Daarnaast wordt een overlijdensrisicoverzekering vaak afgesloten om ervoor te zorgen dat het gezin financieel gezien verder kan leven na een overlijden. Denk bijvoorbeeld aan kinderopvang. (Een deel van) het geld kan dan niet aan dat oorspronkelijke doel worden besteed, maar gaat naar een uitvaartondernemer.

“Ik heb een huis met veel overwaarde.”
De overwaarde van een huis is niet snel beschikbaar. Het afsluiten van een (extra) hypotheek duurt relatief lang en de verkoop van een huis is ook niet binnen een paar maanden afgerond. In veel gevallen moet de uitvaartnota binnen 14 dagen worden betaald. Met een uitvaartverzekering bent u verzekerd van het verzekerde bedrag en betekent dat, dat u niet onverhoopt uw huis moet verkopen om de uitvaart te kunnen bekostigen.

“Ik heb al een uitvaartverzekering.”
Uit onderzoek blijkt dat veel mensen wel een uitvaartverzekering hebben, maar onderverzekerd zijn. Dit betekent dat de nabestaanden alsnog een uitvaartnota krijgen en het geld ergens anders vandaan moeten halen. Het is daarom verstandig de oude uitvaartverzekering te bekijken, de huidige uitvaartwensen te inventariseren en dan te bepalen of er een aanvullende uitvaartverzekering moet worden afgesloten.

De voordelen van een uitvaartverzekering op een rij:
• Ook na één keer premie betalen is er al dekking voor het volledig verzekerd kapitaal of pakket aan diensten.
• Een uitvaartverzekering keert altijd uit.
• Nabestaanden worden niet geconfronteerd met onverwachte uitvaartkosten.
• De totale inleg van premies is in bijna alle gevallen lager dan de uitkering. Een paar voorbeelden:

Leeftijd Looptijd tot Verzekerd bedrag Totale inleg Voordeel
18 jaar 85 jaar € 10.000,- € 6.979,- € 3.021,-
30 jaar 65 jaar € 8.000,- € 4.893,- € 3.107,-
40 jaar 85 jaar € 10.000,- € 8.732 € 1.268,-
50 jaar 65 jaar € 8.000,- € 5.697,- € 2.303,-
Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

Uitvaartmuziek; traditioneel, emotioneel en persoonlijk

Nederlanders zijn nog steeds erg traditioneel in hun keuze voor muziek op een afscheid. Dit blijkt uit de Monuta uitvaartmuziek top 10, het jaarlijkse interne onderzoek van Monuta. De top drie bestaat net als vorig jaar uit de nummers ‘Ave Maria’, ‘Time to say goodbye’ en ‘Mag ik dan bij jou’. De grootste stijgers binnen de top 10 zijn ‘My Way’ en ‘We’ll meet again’. Beide nummers zijn drie plaatsen gestegen naar respectievelijk plek vier en zeven.

“Muziek is een belangrijk onderdeel van het afscheid nemen. Het roept emoties en herinneringen op bij de aanwezigen,” zegt Yolanda Wouters, marketing & communicatiemanager bij Monuta. “Uitvaartmuziek is heel persoonlijk en past bij degene waar je afscheid van neemt. Daarom hoeft de tekst niet altijd over afscheid te gaan. Toch zien we dat veel terug in de top 10. Er zijn zoveel mooie nummers die passend kunnen zijn, waar iemand misschien niet meteen op komt bij het voorbereiden van een uitvaart. Daarom dagen wij Nederland uit om elkaar te inspireren met de mooiste nummers via een openbare Spotify-afspeellijst, Uitvaartmuziek inspiratie, waar iedereen inspirerende nummers aan toe kan voegen. Zo is inspiratie voor iedereen toegankelijk die een uitvaart voor gaat bereiden.’’

Verschuivingen in top 10
Toch zijn er in 2018 ook een aantal grote verschuivingen binnen de Uitvaartmuziek top 10 ten opzichte van 2017. Zo is het nummer ‘En de vogels zongen’ van Sweet People uit de top 10 gevallen, terwijl deze vorig jaar nog te vinden was op plek vier. Het nummer ‘Hallelujah’ sluit als nieuwe binnenkomer de top 10 af. Mieke Telkamps ‘Waarheen, Waarvoor’, staat nog steeds op plek negen. De helft van de nummers in de top 10 zijn van Nederlandse bodem.

Monuta uitvaartmuziek top 10
1. Ave Maria – diverse uitvoeringen
2. Time to say goodbye – Andrea Bocelli & Sarah Brightman
3. Mag ik dan bij jou – Claudia de Breij
4. My Way – Frank Sinatra
5. ’n Trein naar Niemandsland – Frans Bauer
6. Afscheid nemen bestaat niet – Marco Borsato
7. We’ll meet again – Vera Lynn
8. The Rose – André Rieu
9. Waarheen, waarvoor – Mieke Telkamp
10. Hallelujah – diverse uitvoeringen

Analyse
Om de Monuta uitvaartmuziek top 10 samen te stellen zijn ruim 6.000 nummers geanalyseerd die in 2018 zijn afgespeeld bij Monuta´s afscheidsdiensten. De keuze voor muziek op een uitvaart is in de loop der jaren weinig veranderd. Sinds 2015, de eerste keer dat het onderzoek is uitgevoerd, zijn er zes nummer gelijk gebleven in de top 10.

Uitvaartmuziek top 10

Artiesten
Uit het onderzoek komen vooral titels van nummers voor. Deze kunnen door verschillende artiesten zijn uitgevoerd. Als we kijken naar de artiesten die mensen hebben gekozen in 2018 zien we dat Nederland is oververtegenwoordigd met zes namen in de top 10.

Top 10 artiesten uitvaartmuziek
1. André Rieu
2. Frans Bauer
3. Marco Borsato
4. Andrea Bocelli & Sarah Brightman
5. Ede Staal
6. Claudia de Breij
7. Andrea Bocelli
8. Jannes
9. Vera Lynn
10. James Last

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

Even voorstellen: Izaak, de hulphond op kantoor

Hi! Ik ben Izaak, in het dagelijks leven hulphond van Anouska, marketeer bij Tinke Assurantiën. Vanaf vandaag mag ik jullie meenemen achter de schermen bij Tinke en ook een kijkje geven in het leven van een hulphond.

Ik ben al vierenhalf jaar een team met Anouska. Zij heeft een steeds erger wordende spierziekte, waardoor ze mijn hulp vaak goed kan gebruiken. Ze heeft een rolstoel om niet te veel energie kwijt te zijn aan het lopen en om minder pijnklachten te hebben. Ook ik help haar om energie te besparen. Anouska laat met enige regelmaat dingen uit haar handen vallen, die ik voor haar weer opraap, of heeft niet genoeg motoriek om dingen te openen, bijvoorbeeld een brief, haar schoenveters of een flesje drinken.

Met Anouska samenwerken vind ik het leukste om te doen! Maar we genieten ook veel samen, zonder dat het ‘werken’ is. We gaan vaak buiten een stukje fietsen of wandelen, liggen samen op de bank een film te kijken, en ik ga zelfs mee als er een kantooruitje is, zoals een etentje.

Als ik aan het werk ben, dan kun je dat goed herkennen aan het jasje dat ik aan heb, een soort uniform voor honden. Op dit jasje staat het logo van Hulphond Nederland, de stichting die mij heeft opgeleid tot een super goede hulphond. Ook staat er op ‘NIET AFLEIDEN’. Dat is erg belangrijk, want veel mensen weten niet dat ze een hulphond niet mogen aaien, niet tegen mogen praten en dus niet mogen afleiden van het werk dat de hond doet. Dit beïnvloedt namelijk de band tussen het baasje en de hond en het zorgt ervoor dat de hond de taken niet uitvoert die het baasje van hem of haar vraagt.

Natuurlijk betekent dat niet dat ik en mijn hulphondmaatjes aandacht en liefde tekort komen. Anouska laat mij op kantoor een beetje vrij. Haar collega’s mogen even met mij knuffelen, samen met de voetbal spelen en om Anouska te helpen met energie besparen word ik ’s middags door een van de collega’s uitgelaten.

Eens in de maand gaan we op de sociale media van Tinke Assurantiën laten zien wat ik allemaal uitspook op kantoor. Op de vrijdag ben ik als het ware even ‘vrij’: de Hulphond-Vrij-dag zien we dus volgende maand weer terug!
Mocht je vragen hebben over het werk dat ik doe of wil je graag iets op de Hulphond-Vrij-dag zien? Stuur dan een mailtje met je vraag of suggestie naar: anouska.ramaker@tinke.nl.

Izaak

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

Een uitstapje met Stichting Present Barendrecht

Omdat er meer is dan verzekeren, zocht het team van Tinke Assurantiën B.V. contact met Present Barendrecht. Heel graag wilden zij zich als vrijwilligers maatschappelijk inzetten voor een groep ouderen. Daarbij gingen de gedachten uit naar het verzorgen van een gezellig uitstapje. Om deze activiteit mogelijk te maken zochten wij aansluiting met de Ouderenadviseur van Stichting KijkopWelzijn. Die weet welke ouderen daarvoor het meest in aanmerking komen.

Op donderdag 16 mei was het zover. Het team van Tinke verzorgde het uitstapje met veel enthousiasme van deur tot deur. De mensen werden thuis opgehaald waarna een bezoek gebracht werd aan de Zuidpolder en Theehuys Polderzicht. Alhoewel geen van de deelnemers elkaar van te voren kende, was er al snel een ongedwongen en gezellige sfeer waarin persoonlijke verhalen en ervaringen met elkaar gedeeld werden. Tinke verzekert blijkbaar ook van gezelligheid! Veel te snel kwam er een einde aan de middag. Bij het afscheid gaf één van de deelnemende ouderen aan: “Wat een leuke middag was dat. Jong en oud gezellig samen bij elkaar en wat konden we gezellig praten. Het was heerlijk om er zo even uit te zijn.”

Ook de collega’s van Tinke genoten. Zij hebben ervaren hoe leuk en gemakkelijk het is om betekenisvol te zijn voor een ander. Afgaand op het enthousiasme van de vrijwilligers zou de maatschappelijke inzet van dit bedrijf zomaar eens een vervolg kunnen krijgen.

Present Barendrecht

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

Anti-inbraaktips voor de vakantie

Een inbraak is nooit helemaal te voorkomen, maar je kunt veel doen om de kans flink te verkleinen. Deze vijf tips helpen je op weg naar een inbraakvrije en zorgeloze vakantie:

  1. Zorg dat je niet openbaar op je social media kanalen vermeld dat je met vakantie bent en zet liever ook geen automatisch antwoord op je privé e-mail.
  2. Maak gebruik van een schakelklok of ‘intelligente’ lampen, waar je op verschillende momenten, wanneer het donker is, licht laat branden.
  3. Vertel de buren dat je met vakantie gaat, zodat zij een oogje in het zeil kunnen houden en voor de post en planten kunnen zorgen. Je kunt ze vragen om gordijnen open en dicht te doen of de zonwering.
  4. Plaats tijdens je vakantie een auto op de oprit: een eventuele tweede auto van jezelf of die van je buren.
  5. Laat een bewoonde indruk in het huis achter door bijvoorbeeld wat speelgoed rond te laten slingeren op de grond, zet wat koffiekopjes op tafel en laat er een krant liggen.
Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

Vijf inpak- en verhuistips

Eindelijk, de verhuizing is in zicht. Wat heerlijk, je nieuwe woning wacht op je. Alleen nog even verhuizen naar je nieuwe stek. Nou ja… ‘even’? Inpakken en verhuizen kan soms best een tijdrovende klus zijn. Denk aan stapels verhuisdozen, al die spullen en al dat gesjouw… Met een paar simpele tips kun je inpakken voor je verhuizing echt een stuk makkelijker maken. Tijd om beter na te denken over hoe en wát je inpakt!

Tip 1: Je huis ontspullen

Tijdens een verhuizing zie je vaak pas wat je allemaal écht in huis hebt. Dat is schrikken! Een verhuizing is een mooie kans om spulletjes die je niet meer gebruikt weg te geven, naar de kringloop te brengen of te verkopen. Al je spullen waar je geen nieuw thuis meer voor hebt zomaar op de vuilnisbelt gooien is echt niet meer van nu. Het is een kleine moeite om apparaten bijvoorbeeld op een milieuvriendelijke manier weg te doen; door ze in te leveren bij een recyclestation of ze naar de kringloop of weggeefwinkel te brengen. Eerst recyclen, daarna inpakken! Zo verhuis je geen onnodige spullen. Scheelt weer tijd. Je huis ontspullen zorgt niet alleen voor meer ruimte in je verhuisdozen, maar ook voor rust en ruimte in je hoofd.

Tip 2: Slim inpakken

Ga georganiseerd te werk; kamer voor kamer. Pak bijvoorbeeld eerst de logeerkamer of het opberghok in. Logischerwijs vul je de eerste verhuisdozen met spulletjes die je niet direct nodig hebt. Ga los op de kleurcodering van de dozen, niet alleen een heerlijk creatief klusje, maar zo weet je precies wat straks waar moet.

Tip 3: Verhuisdozen, huur ze! En gebruik koffers en tassen.

In plaats van dozen kopen, kun je ze ook huren of lenen van familie of vrienden. Handig én duurzaam! Natuurlijk verdeel je de loodzware dingen over verschillende dozen, maar koffers en tassen zijn wel zo handig. Verhuis boeken bijvoorbeeld in rolkoffers. Zo voorkom je dat verhuisdozen doorzakken en je hele hebben en houden op straat ligt. Je kunt je spulletjes soms ook handig en snel in een lade verhuizen. Haal de lade uit de kast, maar laat je administratie of andere kleine spulletjes er bijvoorbeeld inzitten. Scheelt tijd en verpakkingsmateriaal. Verhuizen met bubbeltjesplastic is zo 2010. Het is veel slimmer, goedkoper én duurzamer om je spullen in handdoeken, beddengoed en kleding te wikkelen. Hiermee sla je twee vliegen in één klap want je pakt twee keer zoveel tegelijk in.

Pak servies afzonderlijk in, in een oude krant of een theedoek bijvoorbeeld. Plaats de zwaarste items eerst in de doos. Een verhuisdoos met servies wordt al snel te zwaar, vul de doos daarom met andere, lichte keukenbenodigdheden. Denk aan theedoeken, servetten of keukenrollen. Vergeet niet op de dozen te zetten dat de inhoud breekbaar is. Zo komen ze niet onderaan of bovenop de stapel verhuisdozen en voorkom je ongelukjes.

Tip 4: Demonteren als een pro

Sommige meubels, zoals je bank of die ene grote kast, kunnen niet in hun geheel door het raam of de deur. Dat wordt demonteren! Een tijdrovende klus waar je ook een pro voor kunt inhuren, maar als je het slim doet heb je die helemaal niet nodig. Zorg in ieder geval dat je alle meubelstukken bij elkaar houdt en verzamel alle schroefjes in een zakje dat je op het meubel plakt. Zoek van tevoren of je online kunt vinden hoe je het meubel weer in elkaar krijgt. Zo niet, maak dan foto’s van alle stappen.

Tip 5: Houd belangrijke onderdelen bij de hand

Zorg dat je noodzakelijke dingen zoals sleutels, je toilettas en een paar setjes kleding in een aparte doos inpakt of apart houdt in een koffer of weekendtas. Zo hoef je straks niet door alle dozen op zoek naar ondergoed of andere belangrijke spulletjes.

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld