Eigen woning en verzorgingstehuis

Oude regelingen blijven lang in het collectieve geheugen hangen. Bijvoorbeeld de regel dat wanneer iemand op oudere leeftijd in een verzorgingstehuis wordt opgenomen hij of zij alle kosten zelf moet betalen totdat al het spaargeld inclusief de waarde van de woning “op” is. Deze regeling bestaat (gelukkig!) niet meer. In dit artikel lichten wij de nieuwe regeling toe.

Eigen bijdrage afhankelijk van inkomen
Indien iemand in een verzorgingstehuis wordt opgenomen dan dient er een eigen bijdrage te worden betaald. De hoogte van deze eigen bijdrage hangt af van het inkomen van degene die wordt opgenomen. Voor de meeste mensen geldt dat het inkomen op latere leeftijd bestaat uit een maandelijkse AOW-uitkering en misschien een pensioenuitkering. Hoe lager het inkomen hoe lager de eigen bijdrage. Andersom geldt ook: hoe hoger het inkomen hoe hoger de eigen bijdrage.

Eigen woning
Het is goed mogelijk dat degene die in een verzorgingstehuis gaat wonen nog een eigen woning heeft. Dan zijn er twee situaties denkbaar:
● Degene die in het verzorgingstehuis wordt opgenomen heeft nog een partner die in de woning blijft wonen. In deze situatie blijft de waarde van de eigen woning helemaal buiten beschouwing voor de berekening van de eigen bijdrage;
● De tweede situatie is die waarin degene die in een verzorgingstehuis gaat wonen nog eigenaar blijft van de woning. In de eerste drie jaar van opname in het verzorgingstehuis blijft dan de waarde van de eigen woning buiten beschouwing voor de berekening van de eigen bijdrage.

Woning verkocht
Indien degene die de in een verzorgingstehuis wordt opgenomen voor deze opname de woning heeft verkocht dan kan er, na aflossing van een eventuele hypotheek een fors kapitaal zijn. Stel dat dit kapitaal op een spaarrekening staat. Voor de berekening van de eigen bijdrage wordt ervan uitgegaan dat over het bedrag boven de €25.000 op jaarbasis 4 % tot het inkomen moet worden gerekend.

Stel dat er een spaarbedrag is van €100.000. Dan geldt eerst de vrijstelling van €25.000. Ten aanzien van de resterende €75.000 wordt ervan uitgegaan dat 4% = €3000 tot het inkomen moet worden gerekend. Deze €3.000 moet dan worden opgeteld bij de andere inkomsten zoals AOW en pensioen. Het totale bedrag bepaalt dan de hoogte van de eigen bijdrage.

Deze berekening geldt ook voor de alleenstaande die in een verzorgingshuis wordt opgenomen en die al die jaren een eigen woning blijft bezitten. De eerste drie jaar wordt de waarde van de woning niet betrokken bij het bepalen van het inkomen. Na deze drie jaar wel en dan via de bepaling dat 4 % van de waarde per jaar geacht wordt inkomen te zijn.

Conclusie
De conclusie is dat de al dan niet al gerealiseerde waarde van de eigen woning niet eerst gebruikt hoeft te worden om de kosten van de opname in het verzorgingstehuis te financieren voordat de overheid deze kosten voor haar rekening neemt.

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

Woning verbouwen? Denk dan aan duurzaam maken

Bij de meeste woningen die voor het jaar 2000 zijn gebouwd, kunnen relatief eenvoudige maatregelen worden getroffen die de woning energiezuiniger maken. Dat geldt in het bijzonder voor woningen van voor 1992.

Veel woningen kunnen energiezuiniger
Er zijn verschillende redenen om hiermee aan de slag te gaan. Allereerst zal energie in de komende jaren steeds duurder worden. Investeringen die u nu doet, zullen zich snel terugverdienen. Een andere goede reden is natuurlijk het klimaat. Met elkaar willen wij de opwarming van de aarde zo veel mogelijk beperken. Het energiezuiniger maken van de woning kan aan dit doel een mooie bijdrage leveren. In de praktijk blijken veel maatregelen ook het comfort van de woning te verhogen. En tot slot: de goede maatregelen verhogen de waarde van uw woning!

Geschikt moment voor aanpassingen
Voor veel aanpassingen geldt dat deze tegen de laagste kosten doorgevoerd kunnen worden indien u uw woning toch al gaat verbouwen. Heeft u net een woning gekocht die u vervolgens gaat verbouwen dan is dat een ideaal moment om ook te kijken naar het energiezuiniger maken van uw woning. Maar ook wanneer u bijvoorbeeld in uw bestaande woning een nieuwe keuken of badkamer inbouwt, is het zinvol om op dat moment te onderzoeken welke energiebesparende maatregelen u kunt nemen.

Zijn er in de woning nog weinig maatregelen getroffen dan blijkt in de meeste gevallen dat investeringen in verbetering van de isolatie het meest rendabel zijn. Dan hebben we het dus over het isoleren van het dak en de vloer. Aangevuld met misschien driedubbel glasramen.

Overheid stimuleert met gunstige leningen
Bij het afsluiten van een nieuwe hypothecaire lening zijn meerdere geldverstrekkers bereid om energiebesparende maatregelen mee te financieren in de hypotheek. Waar men normaal gesproken maximaal 100 % van de waarde van de woning als hypotheek wil verstrekken, is men voor de financiering van de kosten van energiebesparende maatregelen bereid 106 % te lenen.

Ook wanneer u al een hypotheek heeft, zijn er verschillende mogelijkheden om voor de kosten van deze maatregelen een lening af te sluiten. Zo bieden veel gemeenten en provincies via het Stimuleringsfonds Volkhuisvesting (SVn) aantrekkelijke leningsvoorwaarden aan.

www.verbeterjehuis.nl
De onafhankelijke voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal heeft een praktische site ontwikkeld. Door een aantal eenvoudige vragen over uw woning te beantwoorden krijgt u inzicht welke energiebesparende maatregelen u kunt nemen, wat de kosten hiervan zijn en welke besparingen u hiermee kunt bereiken.

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

Gestopt met roken? Kijk dan ook even naar uw OverlijdensRisicoVerzekering

Wanneer u met succes bent gestopt met roken, dan adviseren wij u te controleren of dit gevolgen heeft voor de overlijdensrisicoverzekering(ORV) die u misschien in het verleden heeft afgesloten. Mogelijk dat er een aantrekkelijk financieel voordeel op u ligt te wachten!

ORV en hypotheek
De meeste mensen die een woning kopen sluiten hiervoor een hypothecaire geldlening af. Bij een dergelijke lening moet maandelijks rente worden betaald. Daarnaast kiezen de meeste mensen tegenwoordig in verband met fiscale voordelen ook voor een hypotheek waarin elke maand de lening voor een stukje wordt afgelost.

Het bedrag dat u kunt lenen hangt onder meer af van de waarde van de woning die u wilt kopen en de hoogte van uw inkomen. Dit inkomen moet voldoende zijn om de maandelijkse rente en aflossing te kunnen betalen.

Inkomen kan wegvallen
Door bijvoorbeeld ziekte of ongeval kan één van de partners komen te overlijden. Indien deze partner tijdens het leven inkomen had, kan het inkomen dat na diens overlijden voor de nabestaanden overblijft te laag zijn om van te leven en ook de rente en aflossing van de geldlening te betalen. De consequentie is dan dat de woning mogelijk verkocht moet worden. Dit kan voorkomen worden door een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten op het leven van degene van wie het arbeidsinkomen belangrijk is om de hypotheeklasten te betalen.

In het geval van overlijden komt er dan een uitkering ter beschikking. Dit kan een groot bedrag ineens zijn waarmee de schuld in een keer geheel of voor een groot gedeelte kan worden afgelost. Of een bedrag per maand waarmee de nabestaanden de maandelijkse hypotheeklasten kunnen betalen. In beide gevallen zorgt de uitkering ervoor dat de nabestaanden de hypotheeklasten kunnen betalen en in de woning kunnen blijven wonen.

Rokers betalen hogere premie
Het risico dat iemand die rookt eerder dan een niet-roker komt te overlijden is groot. In vergelijking met consumenten die wél roken rekenen verzekeraars daarom een fors lagere premie voor de overlijdensrisicoverzekering indien u niet rookt.

Het is goed mogelijk dat u bij het afsluiten van de verzekering naar waarheid heeft aangegeven dat u rookt. De verzekeraar weet het niet als u inmiddels gestopt bent. De verzekeraar zal u dan een te hoge premie blijven rekenen. Geeft u echter door dat u niet meer rookt, dan kan bij veel verzekeraars de premie verlaagd worden.

Het is sowieso goed om periodiek contact met ons te hebben om te onderzoeken of de verzekering nog goed aansluit bij uw persoonlijke situatie. Door bijvoorbeeld wijziging in uw gezin of werk kan het verstandig zijn om de verzekerde som te verhogen of te verlagen. Ook kunnen wij dan onderzoeken of de premie die u betaalt nog steeds marktconform is. Wij adviseren u in ieder geval om bijvoorbeeld eens in de drie jaar hierover even contact met ons te hebben. En eventueel eerder wanneer er zich belangrijke wijzigingen in uw persoonlijke situatie voordoen.

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

Extra waakzaamheid vereist bij kopen appartement

Indien u een appartement gaat kopen is het verstandig goed te onderzoeken of de Vereniging van Eigenaren (VvE) voldoende reserves heeft opgebouwd voor noodzakelijk groot onderhoud. In dit artikel leggen wij uit waarom.

Appartementen zijn er in veel soorten
In een gebouw kunnen meerdere, aparte woonruimtes aanwezig zijn. Denk aan een flat waarin zich bijvoorbeeld meer dan 100 woningen bevinden. Ook kunt u denken aan een winkelstraat waarboven een winkel een woning is gesitueerd.

In het spraakgebruik verstaan we onder een appartement een afzonderlijke woning in een groter gebouw. Let wel: indien u een appartement koopt, koopt u het recht om een gedeelte van het betreffende gebouw exclusief te mogen gebruiken.

Gemeenschappelijke voorzieningen
Bij een gebouw dat bestaat uit meerdere appartementen zijn er dus meerdere eigenaren. Elke eigenaar heeft het exclusieve recht op het gebruik van een specifiek deel van het gebouw (de woning of bijvoorbeeld de winkel). Daarnaast zijn alle eigenaren ook samen eigenaar van de gemeenschappelijke ruimtes. Dat is bijvoorbeeld de fundering waar het gebouw op staat. Of het dak van de woning. Dat dak is dus niet het exclusieve eigendom van de “bovenste” bewoner. Maar ook de centrale verwarming en centrale toegangsdeur zijn eigendom van alle bewoners.

Iedereen moet meebetalen aan gemeenschappelijke voorzieningen
Alle bewoners en gebruikers van het pand zijn samen financieel verantwoordelijk voor de gemeenschappelijke voorzieningen. Moet bijvoorbeeld het dak worden gerepareerd dan moeten alle bewoners van het pand daaraan meebetalen.

Het is wettelijk verplicht dat ten behoeve van elk gebouw waarin appartementen aanwezig zijn, een Vereniging van Eigenaars, VvE bestaat. Elke eigenaar van een appartement is dan verplicht lid van deze Vereniging van Eigenaars.

De Vereniging van Eigenaars is onder meer verplicht om een reservefonds op te bouwen voor toekomstig onderhoud van de gemeenschappelijke voorzieningen. Bij wet is bepaald dat de omvang van de reservering minimaal 0,5 % moet zijn van de herbouwwaarde van het gebouw of is gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan. Hiervan mag onder meer worden afgeweken indien 80 % van de eigenaren hiermee akkoord gaat. De consequentie is dan wel dat deze eigenaren bij groot onderhoud hun bijdrage direct beschikbaar moeten hebben. Dat gaat dan vaak om vele duizenden euro’s in één keer.

Veel VvE’s hebben onvoldoende reserve
Bij heel veel Verenigingen van Eigenaars is nog steeds sprake van geen of een veel te lage reservering voor groot onderhoud. Dit kan komen doordat bewoners die van plan zijn om binnen een paar jaar te verhuizen op de ledenvergadering tegen instelling van een onderhoudsfonds stemmen of een lager bedrag willen reserveren dan noodzakelijk is.

Probleem is echter dat indien er groot onderhoud moet plaatsvinden de kosten hiervan worden omgeslagen over alle eigenaren. Of de kosten komen uit het fonds óf de bewoners moeten op dat moment allemaal extra betalen.

Bij aanvragen kijken banken naar onderhoudsfonds
Indien u een appartement gaat kopen dan zult u hiervoor waarschijnlijk een geldlening (hypotheek) moeten afsluiten. Bij de beoordeling of u deze hypothecaire geldlening kunt afsluiten, gaan banken steeds kritischer kijken of er wel een actieve Vereniging van Eigenaars is en of er door deze vereniging voldoende geld is gereserveerd voor groot onderhoud. Is dit niet het geval dan komt het steeds vaker voor dat de bank de aanvraag voor een hypotheek afwijst.

Indien u het appartement heeft gekocht zonder financieringsvoorbehoud dan kan er in de situatie dat er onvoldoende geld is gereserveerd voor groot onderhoud voor u een groot probleem ontstaan. U bent verplicht de prijs van de woning te betalen en doet u dit niet dan moet u vaak een forse boete betalen (bijvoorbeeld 10 % van de koopsom) maar u kunt deze koopsom niet betalen omdat de bank niet bereid is om u een hypotheek te verstrekken.

Ons advies is dan ook om bij de aankoop van een appartement goed onderzoek (te laten) doen naar de activiteiten van de Vereniging van Eigenaars en te onderzoeken of er daadwerkelijk voldoende reseves zijn opgebouwd voor groot onderhoud voordat u een beslissing neemt om een appartement te kopen.

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

10 tips om zo zuinig mogelijk auto te rijden

Facebook&Twitter (21)

Of je nu veel of weinig kilometers per jaar rijdt en of je nu een zuinige auto hebt of niet. Om al deze autokosten enigszins te beperken geven we je hieronder een tiental tips waarmee je geld kunt besparen.

Tip 1: Kies een autoverzekering die bij jou én je auto past
Een nieuwe auto verzeker je uiteraard allrisk. Maar heb je een tweedehands auto van een paar jaar oud, dan is het wellicht goedkoper om je auto WA Extra te verzekeren. Is je (tweedehands) auto écht een flink aantal jaar oud? Dan wordt het wellicht tijd voor een WA-verzekering. Het soort autoverzekering dat het beste bij je auto past hangt vooral af van de dagwaarde van je auto en of je hem al hebt afbetaald.

Bij het kiezen van de juiste autoverzekering kun je ook rekening houden met het gebruik van je auto. Zo is er momenteel veel aandacht voor innovatie bij verzekeraars. Allerlei nieuwe vormen van auto’s verzekeren vinden hun weg naar de markt. Van Pay-how-you- drive, waarbij goed rijgedrag wordt beloond, tot Pay-as-you-drive zoals een prepaid autoverzekering. Hierbij betaal je alleen premie voor de kilometers die je daadwerkelijk gereden hebt. Als je een maand je auto niet gebruikt, betaal je dus niets.

Tip 2: Voorkom dure reparaties met goed onderhoud
Voor veel automobilisten is tijdsbesparing één van de redenen waarom zij een auto aanschaffen, wellicht geldt dit ook voor jou. Zorg er wel voor dat je voldoende tijd maakt voor de onderhoud van je eigen auto. Verschillende technische mankementen kunnen namelijk invloed hebben op de hoeveelheid brandstof die je verbruikt tijdens het rijden. Denk aan een verstopte luchtfilter. Behalve hogere brandstofkosten is het vervangen van dit soort onderdelen ook geen pretje voor je portemonnee. Zo kunnen sommige reparaties tot in de honderden euro’s oplopen. Kortom, zorg dat jij je auto goed onderhoudt en voorkom dure reparaties.

Tip 3: Controleer elke paar maanden je bandenspanning
Op de fiets merk je het direct als je een zachte band hebt: je moet dan veel harder trappen om dezelfde snelheid te houden. Dit merk je niet zo snel bij autorijden. Veel automobilisten rijden dan ook met te zachte banden en verbruiken hierdoor tot wel 5% meer brandstof dan wanneer ze met de juiste bandenspanning rijden. Te zachte banden zorgen namelijk voor onnodig veel weerstand tussen de banden en het wegdek. Zorg er dus voor dat je elke paar maanden je bandenspanning controleert, zodat je altijd met de juiste bandenspanning rijdt. Dit is trouwens niet alleen goed voor je portemonnee maar ook voor het milieu, aldus MilieuCentraal.

Tip 4: Meet op tijd je oliepeil
Olie heeft een beschermende, reinigende en koelende functie voor je motor. Als je zelf olie bijvult, denk er dan aan dat je de juiste olie koopt, dat je motor is afgekoeld en dat de auto recht staat. Voor automobilisten die weinig kilometers rijden geldt dat zij hun olie wat vaker (laten) verversen om te voorkomen dat er kleppen verstopt raken.

Tip 5: Maak eenvoudig je eigen ruitenwisservloeistof
Wist je dat je heel eenvoudig je eigen ruitenwisservloeistof kunt maken? Dit is een stuk goedkoper dan het kopen van kant-en-klare ruitenwisservloeistof. Voor het maken van een liter ruitenwisservloeistof heb je 600 milliliter water, 300 milliliter spiritus en 100 milliliter allesreiniger nodig.

Tip 6: Goedkoop tanken
Wellicht een inkoppertje, maar goedkoop tanken doe je door:
- Niet te tanken bij een tankstation direct aan de snelweg
- Wel te tanken bij een (onbemand) tankstation aan een lokale weg
Er zijn verschillende apps en websites waarmee je eenvoudig het goedkoopste tankstation bij jou in de buurt kunt vinden.

Tip 7: Geld besparen met je auto rijstijl
Ook tijdens het autorijden kun je met een aantal simpele handelingen besparen op je autokosten:
Schakel snel door:
Bij het rijden in een laag toerental hoeft je motor minder hard te werken en dit scheelt brandstof. Schakel dus snel door naar een hogere versnelling.
Laat op tijd je gas los:
Springt het stoplicht op oranje? Laat dan op tijd je gas los. De meters die je dan verder rolt met de auto, zijn dan mooi (gratis) meegenomen.
Beperk je snelheid:
Wist je dat als je 130 kilometer per uur rijdt, je 25 procent meer brandstof verbruikt dan wanneer je 100 kilometer per uur rijdt? Je bespaart dus (waarschijnlijk) wel tijd met harder rijden, maar je bespaart dan geen geld op je benzinekosten.

Tip 8: Beperk het gebruik van functionaliteiten in je auto
Door het gebruik van de airconditioning, stoelverwarming en bijvoorbeeld de achterruitverwarming te beperken in je auto, kun je extra geld besparen. Dit soort functionaliteiten verbruiken namelijk veel energie en brandstof.

Tip 9: Haal overbodig gewicht uit of van je auto
Voordat je vertrekt met je auto is het goed om te controleren of er overbodig gewicht in de auto óf op de auto ligt. Zijn jullie bijvoorbeeld net terug van vakantie? Verwijder dan (eventueel) direct de dakkoffer van de auto. Hierdoor kun je het onnodig verbruik van brandstof verminderen.

Tip 10: Deel je auto met anderen
Als je weinig rijdt met je auto, is het misschien een idee om hem te verhuren of te delen. Zo verdien je er zelf nog wat aan. Door je auto te delen (denk aan carpoolen via BlaBlaCar) help je het milieu ook nog een handje! Controleer voorafgaand aan de verhuur of het delen van je auto wel of je autoverzekering dit toestaat.

Succes met besparen!

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

Minister hecht belang aan onafhankelijk advies

Minister Hoekstra van het Ministerie van Financiën heeft op 15 januari jl. een brief geschreven aan de Tweede Kamer. In deze brief geeft de minister aan het belangrijk te vinden om het begrip “onafhankelijk advies” wettelijk te beschermen. Wij zijn blij met dit voornemen van de minister.

Grote verschillen
In Nederland worden hypotheken door verschillende banken aangeboden. De verschillen tussen deze hypotheken kunnen groot zijn. Het gaat niet zo zeer om het feit dat er “goede” en “slechte” producten zijn. Wel is het zo, dat de ene hypotheek beter past bij de persoonlijke situatie van een consument dan de hypotheek van een andere bank.

Grove tweedeling
Bij de keuze van een goede verzekering of hypotheek is het verstandig om advies te vragen van een financieel deskundige. Dergelijke financieel adviseurs zijn onder te verdelen in twee hoofdcategorieën, te weten:
• Adviseurs in dienst van de bank. Deze adviseurs adviseren over het algemeen alleen de hypotheken van de eigen bank. Dat zullen ze vaak zo goed en eerlijk mogelijk doen maar, u mag niet verwachten dat deze adviseurs u erop attenderen dat in uw specifieke situatie de hypotheek van een andere financiële instelling wellicht beter is.
• Zelfstandige adviseurs die niet in dienst zijn van een verzekeringsmaatschappij of bank. Deze adviseurs zijn in staat de financiële producten van een groot aantal banken en verzekeringsmaatschappijen te overzien. Zij zullen aan de ene klant het product van maatschappij A adviseren en bij een andere klant met andere omstandigheden het product van maatschappij B.

Dergelijke adviseurs noemen wij “onafhankelijke” adviseurs. Onafhankelijk omdat zij niet gebonden zijn aan een specifieke, financiële instelling.

Wettelijke bescherming
De term “onafhankelijk adviseur” is niet wettelijk beschermd. Dit leidt er soms toe dat adviseurs niet in dienst zijn van een specifieke verzekeringsmaatschappij of bank en zich als “onafhankelijk” presenteren, maar toch uitsluitend de producten van een bepaalde maatschappij of bank adviseren.

De minister wil hieraan een einde maken. Adviseurs die in dienst zijn van een bank of verzekeringsmaatschappij zullen, als de plannen doorgaan, worden aangeduid als “verkoopadviseur”, terwijl alleen de adviseur die in zijn adviezen een groot deel van het het beschikbare aanbod van het op de Nederlandse markt verkrijgbare aanbod van hypotheken en verzekeringen betrekt, zich onafhankelijk adviseur mag noemen.

Wij zijn onafhankelijk!
Ons kantoor is onafhankelijk! Indien wij u een verzekering of hypotheek adviseren dan doen we dit na een grondige analyse van de markt. Daarbij kijken we niet alleen naar de hoogte van de premie en rente, maar ook en vooral naar de voorwaarden van de verzekering of hypotheek.

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

Trend: Senioren stellen overwaarde woning veilig en verhuizen

Veel senioren van 60 jaar en ouder verkopen hun woning en gaan vervolgens kleiner wonen. Op deze manier stellen zij vaak aanzienlijke bedragen aan overwaarde op hun woning veilig.

Trend onder senioren
Makelaars signaleren de trend al langer. Steeds vaker besluiten senioren om hun bestaande, grote woning te verkopen om vervolgens een kleinere woning te kopen of te huren. Doordat deze senioren vaak al de lening van de hypotheek op de bestaande woning geheel of gedeeltelijk hebben afgelost en de waarde van deze woning sinds de aankoop in het verleden fors is gestegen, profiteren deze senioren vaak van een aanzienlijke overwaarde van de woning. Door de woning te verkopen maakt men deze overwaarde liquide.

Een deel van de opbrengst van verkoop wordt dan gebruikt voor de aankoop van een nieuwe, kleinere woning. Andere, populaire bestemmingen zijn onder meer reizen, aanvulling op het pensioen en het hebben van een financiële buffer.

Meer veiligheid en comfort
Een financieel motief om nu tot verkoop over te gaan is het gevoel bij veel senioren dat de prijsstijgingen die in de afgelopen jaren zich op de woningmarkt hebben voorgedaan min of meer hun top hebben bereikt. Men denkt dat dit een goed moment is om de woning te verkopen. Het klopt dat de prijzen in de afgelopen jaren sterk zijn gestegen en deze groei nu begint af te vlakken. Er zijn echter nog geen indicaties dat de prijzen van woningen in de komende jaren sterk gaan dalen.

Naast het veiligstellen van de overwaarde van de woning kiezen senioren ook voor verkoop omdat men een woning zoekt die meer comfort biedt, bijvoorbeeld een appartement waar alles gelijkvloers is, en dat geen achterstallig onderhoud heeft. Of een omgeving die veiliger aanvoelt of waar eventuele, noodzakelijke ondersteuning beter georganiseerd en verkregen kan worden.

Ook senioren kunnen een hypotheek afsluiten
Tot voor enkele jaren geleden was het voor senioren vrijwel niet mogelijk om banken bereid te vinden om aan hen een hypothecair krediet te verstrekken. Gelukkig ligt die tijd achter ons. Indien de lening financieel verantwoord is, kunnen tegenwoordig ook senioren gewoon een hypotheek afsluiten.

Bij de beoordeling of een lening financieel verantwoord is, wordt onder meer gelet op de hoogte van de lening in relatie tot de waarde van de woning. Ook wordt gekeken naar het inkomen waaruit de hypotheeklasten betaald moeten worden. Senioren hebben vaak naast hun AOW ook nog een pensioenuitkering uit vroegere dienstbetrekkingen waardoor zij de hypotheeklasten goed kunnen opbrengen. Met de huidige lage rente, diverse inkomens zoals AOW en pensioen en vermogen door het liquide maken van de overwaarde uit de oude woning, is het verkrijgen van een hypotheek ook voor senioren steeds vaker prima mogelijk.

Wilt u eens uitgebreider van gedachten wisselen wat in uw situatie de mogelijkheden zijn, dan doen wij dat natuurlijk graag. Neemt u contact met ons op? Wij maken daar graag tijd voor vrij.

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

Goed om even bij stil te staan: de nieuwe WOZ-waarde van uw woning

In de beschikking van de gemeente wordt de nieuwe WOZ-waarde van de woning vastgesteld. Het is verstandig om deze beschikking dit jaar met extra aandacht te lezen.

De waarde van elke woning wordt vastgesteld
De waarde van elke woning wordt ieder jaar vastgesteld. De waardebepaling loopt altijd een jaar “achter”. De beschikking die u uiterlijk eind februari 2019 ontvangt, betreft de geschatte marktwaarde van uw woning op 1 januari 2018.

Waardebepaling werkt door in tal van belastingen
De waarde van uw woning zoals die in de WOZ-beschikking is vermeld wordt gebruikt als grondslag voor tal van heffingen en belastingen. Om er een paar te noemen:
● Onroerendezaakbelasting;
● Afvalstoffenheffing;
● Rioolheffing;
● Heffingen water-of hoogheemraadschap;
● Hoogte eigenwoningforfait;
● Erfbelasting.

Het is voor u belangrijk dat uw woning op de juiste waarde wordt getaxeerd!

Waarde zal hoger zijn dan vorig jaar
De verwachting is dat de WOZ-waarde zoals u in de komende weken ontvangt fors hoger is dan vorig jaar. Landelijk wordt rekening gehouden met een stijging van 6%. In bepaalde gebieden kan dit nog hoger zijn. Zo wordt voor Amsterdam en Rotterdam een stijging van meer dat 15% verwacht.

Taxaties zijn ruwe indicaties
Het is niet mogelijk om alle woningen elk jaar individueel te taxeren. De WOZ-waarde wordt dan ook vrij grof vastgesteld. Via geautomatiseerde bestanden wordt gekeken naar de verkoopprijzen van woningen in de buurt. Vervolgens wordt rekening gehouden met zaken als oppervlakte, inhoud en bouwjaar van de woning. Op deze manier wordt getracht zo goed mogelijk een inschatting te maken van de waarde van de woning. Dat systeem werkt redelijk indien in een bepaald gebied de woningen vrijwel gelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan een flat waarbij alle eenheden even groot zijn. Het systeem werkt minder goed naarmate de verschillen van de woningen binnen een gebied of straat groter zijn. Die verschillen kunnen bestaan uit bijvoorbeeld de ligging en onderhoud van de woning.

WOZ-waardes zijn openbaar
U kunt de WOZ-waardes van de woningen in de buurt raadplegen. Deze informatie is sinds 1 oktober 2016 openbaar. U kunt hiervoor naar de site https://www.wozwaardeloket.nl gaan. Via deze site kunt u dus zien hoe de WOZ-waarde van uw woning zich verhoudt tot woningen in uw omgeving die naar uw oordeel min of meer gelijkwaardig zijn aan uw woning.

Binnen zes weken nadat u de beschikking van de gemeente heeft ontvangen, kunt u bezwaar maken tegen de vastgestelde waarde van de woning. In dit bezwaar dient u te motiveren waarom u van mening bent dat de waarde van uw woning te hoog is vastgesteld.

Ook voor uw hypotheek belangrijk!
Wanneer u een hypotheek wilt afsluiten, kijkt de bank bij het bepalen van het maximale bedrag dat u kunt lenen onder meer ook naar de WOZ-waarde van de woning waarvoor u de hypotheek aanvraagt.

Ook voor een hypotheek die u in het verleden heeft afgesloten, kan de WOZ-beschikking die u binnenkort ontvangt van belang zijn. Dit is onder meer het geval op het moment dat de hoogte van de rente die u over de geldlening betaalt, mede afhangt van de actuele WOZ-waarde in verhouding tot het nog af te lossen bedrag van de hypotheeklening. Er zijn namelijk nog steeds veel hypotheken waarbij u recht heeft op een (iets) lagere hypotheekrente, wanneer het bedrag dat nog afgelost moet worden bijvoorbeeld minder bedraagt dan 60% van de waarde van de woning. Ook wanneer u in het afgelopen jaar niets op de lening heeft afgelost, kan door de stijging van de waarde van de woning opeens zo’n grens worden bereikt. Bepaalde banken passen de hypotheekrente automatisch aan. Bij andere banken moet u daar uitdrukkelijk om verzoeken.

Wij zijn u graag van dienst
Ontvangt u de nieuwe WOZ-beschikking en wilt u weten of dit u recht geeft op een korting op uw bestaande hypotheek? Of heeft u het gevoel dat de waarde veel te hoog is vastgesteld en wilt u bezwaar aantekenen? U kunt hierover uitgebreide informatie ontvangen. Neem dan contact op met ons kantoor. Wij zijn u graag van dienst.

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

Werkgeversverklaring steeds vaker digitaal

Als u in loondienst werkt en u wilt een hypotheek afsluiten dan zal de bank een verklaring willen ontvangen van uw werkgever waarin deze verklaart wat uw inkomen is. Dat vindt niet elke werknemer prettig. Voor hen is er goed nieuws.

Werkgeversverklaring
De bank waarbij u een hypotheek aanvraagt, is verplicht te onderzoeken of u deze lening ook op langere termijn kunt dragen. Onderdeel van dit onderzoek is om zeker te zijn dat het inkomen dat u in de aanvraag heeft opgegeven ook het correcte inkomen is. Het komt met enige regelmaat voor dat het inkomen dat de consument bij de aanvraag opgeeft, afwijkt van het inkomen zoals de werkgever dat opgeeft. Dat gebeurt soms wanneer de consument bewust het inkomen hoger voorstelt dan in werkelijkheid het geval is in de hoop een hoger bedrag te kunnen lenen. Maar veel vaker blijkt er sprake te zijn van vergissingen. Bijvoorbeeld met betrekking tot de vraag of het gaat om bruto- of netto bedragen, inclusief of exclusief overwerk, etc.

Om zeker te weten dat de beslissing een hypotheek te verstrekken op grond van de juiste informatie wordt gemaakt, vragen banken bij werknemers tot nu toe altijd om een werkgeversverklaring. In deze verklaring wordt de werkgever gevraagd te verklaren wat het juiste loon is en of de werknemer een vast dienstverband heeft.

Niet elke werknemer vindt het plezierig om zijn werkgever te informeren dat hij bezig is een hypotheek af te sluiten. Sommige werkgevers doen er ook lang over om zo’n verklaring af te geven. Om dit proces gemakkelijker te maken gaan steeds meer banken ertoe over om in plaats van een werkgeversverklaring, een inkomensverklaring te vragen. We leggen uit wat het verschil is.

Inkomensverklaring loopt via het UWV
Het is nu mogelijk dat, indien u een hypotheek wilt afsluiten, u zelf op de website van het UWV met uw persoonlijke DigiD uw persoonlijk UWV verzekeringsbericht downloadt. Deze download kunt u dan samen met uw meest recente loonstrook opsturen.

Op basis van deze gegevens van het UWV kan de bank snel bepalen wat het correcte loon is. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om te bepalen of u in aanmerking komt voor een Nationale Hypotheek Garantie.

Het voordeel is dat u niet langer afhankelijk bent van acties van uw werkgever, dat de gegevens correct zijn en dat u sneller weet of de door u gewenste lening kan worden verstrekt.

Nog niet altijd mogelijk
In bepaalde situaties is de inkomensverklaring via het UWV nog niet mogelijk. Onder meer wanneer:

  • u flexwerker bent;
  • u nog maar korter dan drie maanden in loondienst bent.

Steeds meer geldverstrekkers gaan inkomensverklaring gebruiken
Op dit moment zijn het vooral de grote banken die de inkomensverklaring accepteren. De verwachting is dat in de loop van 2019 vrijwel alle geldverstrekkers deze inkomensverklaring zullen accepteren en dat de ouderwetse “werkgeversverklaring” op enig moment helemaal verdwijnt.

Wij helpen u graag
Wanneer u overweegt een woning te kopen of uw bestaande hypotheek over te sluiten, dan helpen wij u graag. Wij kunnen voor u kijken wat in uw situatie verantwoordt en nodig is om te lenen. Ook kunnen wij voor u onderzoeken welke hypotheekvorm voor u geschikt is en u adviseren over de duur van de periode waarvoor u de rente kunt vastzetten. Uit de vele geldverstrekkers die op de Nederlandse markt actief zijn, zullen wij die instellingen adviseren die naar onze ervaring voor u een passende oplossing kunnen bieden. Uiteraard helpen wij u ook met het verzamelen van alle noodzakelijke documenten om de aanvraag goed te laten verlopen, zoals bijvoorbeeld de werkgeversverklaring of de inkomensverklaring.

Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact met ons op: We zijn u graag van dienst!

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

Jong ondernemer? Dan soms toch Nationale Hypotheek Garantie mogelijk

Ook mensen die onlangs gestart zijn als ondernemer kunnen in aanmerking komen voor een Nationale Hypotheek Garantie.

Essentie Nationale Hypotheek Garantie
Door het afsluiten van een Nationale Hypotheek Garantie krijgt de financiële instelling waar u een hypotheek afsluit extra zekerheid dat u de lening kunt aflossen, indien u door echtscheiding, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid niet langer in staat bent de hypotheeklasten te betalen. Omdat het risico voor de bank daardoor daalt, is men bereid u een korting op de hypotheekrente te geven. Over de volledige looptijd van de hypotheek kan dit een aanzienlijke besparing opleveren.

Niet iedereen komt in aanmerking voor een Nationale Hypotheek Garantie. Dat hangt onder meer af van uw inkomen en de hoogte van de hypotheek die u afsluit. Kunt u een Nationale Hypotheek Garantie afsluiten, dan kan u dat over de volle looptijd van de lening een fors bedrag aan rente schelen. Daarnaast kan deze garantie voorkomen dat u met een restschuld blijft zitten, op het moment dat u door calamiteiten de woning moet verkopen en de opbrengst minder is dan de resterende hypotheekschuld.

Ook voor ondernemers
Vroeger was de Nationale Hypotheek Garantie alleen beschikbaar voor hen die inkomen uit loondienst ontvingen. Tegenwoordig kunnen ook kleine zelfstandigen onder bepaalde voorwaarden zo’n garantie aanschaffen.

Wanneer zo’n ondernemer langer dan een jaar en korter dan drie jaar actief is, dan moet deze ondernemer vanaf 1 januari 2019 zijn inkomen laten berekenen door een van de vier gespecialiseerde bureaus waarmee de Nationale Hypotheek Garantie samenwerkt. De kosten van deze berekening variëren per ondernemingsvorm. Maar gemiddeld bedragen de kosten circa 250 euro.

290.000 euro en 17 geldverstrekkers
Op dit moment zijn er circa 17 geldverstrekkers bereid om een hypothecaire geldlening onder Nationale Hypotheek Garantie aan recent gestarte ondernemers te verstrekken. Elke geldverstrekker maakt daarbij zijn eigen afweging. Het is dus niet zo dat, indien de NHG garantie wordt afgegeven, alle 17 geldverstrekkers bereid zijn de lening te verstrekken.

Een Nationale Hypotheek Garantie kan vanaf 1 januari 2019 worden verkregen voor leningen tot 290.000 euro. Investeert u ook nog extra in energiebesparende maatregelen, dan kunt u eventueel maximaal nog 17.400 euro bijlenen.

Wij helpen u graag
Zeker wanneer u ondernemer bent met wisselende jaarinkomens, dan kan het verkrijgen van een hypotheek een heel gepuzzel zijn. Welke geldverstrekker is wel bereid te financieren en welke gegevens moet u aanleveren aan een van de vier gespecialiseerde bureaus waarmee de NHG samenwerkt? Wij helpen u daarbij graag! Bent u ZZP’er of al ondernemer met medewerkers en overweegt u een hypotheek af te sluiten? Neem tijdig contact met ons op. Dat geeft ons de tijd u van een goed advies te voorzien en te proberen de aanvraag van de hypotheek zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen.

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld